fbpx

Health and Safety Information – Cubic Creative Camp


ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

สำหรับ Cubic Creative Camp

เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19

คิวบิกครีเอทีฟให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของน้องๆ ชาวค่ายและทีมงานของเราทุกคนเป็นอันดับหนึ่ง โปรดศึกษามาตรการและนโยบายต่างๆ ที่เราจะบังคับใช้ในช่วงเวลานี้ ทั้งนี้คิวบิกครีเอทีฟยังคงติดตามประเมินสถานการณ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และอาจมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการหรือนโยบายโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หน้ากากอนามัย

ชาวค่าย ผู้ปกครอง และทีมงานทุกคนที่เข้ามาในบริเวณสถานที่จัดกิจกรรมจะต้องใส่หน้ากากอนามัยที่คลุมทั้งปากและจมูกตลอดเวลา โดยชาวค่ายจำเป็นจะต้องเตรียมหน้ากากอนามัยมาเป็นจำนวนมากพอตลอดระยะเวลาค่าย ทีมงานของคิวบิกครีเอทีฟจะคอยดูแลให้น้องๆ ใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ และจะอนุญาตให้ถอดในที่พัก ในระหว่างรับประทานอาหาร หรือในระหว่างทำกิจกรรมในพื้นที่กลางแจ้งเท่านั้น

การทำความสะอาดมือและจุดสัมผัส

คิวบิกครีเอทีฟจะคอยดูแลให้ชาวค่ายล้างมือก่อนมื้ออาหารทุกๆ มื้อ และคอยทำความสะอาดจุดสัมผัสสำคัญตามสถานที่จัดกิจกรรมและอุปกรณ์ประกอบกิจกรรมเป็นระยะตามความเหมาะสม

การตรวจคัดกรองเพิ่มเติม

คิวบิกครีเอทีฟอาจพิจารณาให้มีการตรวจคัดกรองชาวค่ายตามมาตรการที่ประกาศโดยภาครัฐ หรือตามดุลพินิจของคิวบิกครีเอทีฟ ทั้งนี้ในกรณีดังกล่าวชาวค่ายอาจต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคัดกรองเหล่านั้นด้วยตนเอง

การจัดสถานที่

คิวบิกครีเอทีฟจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการจัดสถานที่เพื่อลดความหนาแน่นของผู้คนเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งมาตรการที่ใช้อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกระจายชาวค่ายไปในห้องต่างๆ หรือการจำกัดระยะเวลาที่อยู่ในห้อง รวมถึงการลดความเสี่ยงด้วยการเปิดห้องระบายอากาศทุกๆ ช่วงเวลาที่กำหนด

เกี่ยวกับการคืนเงินค่าธรรมเนียม

หากชาวค่ายถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องด้วยเหตุทางด้านสุขภาพ หรือค่ายถูกยกเลิก/เลื่อนด้วยปัจจัยภายนอกอันอยู่เหนือการควบคุมของคิวบิกครีเอทีฟ คิวบิกครีเอทีฟจะพิจารณาคืนค่าธรรมเนียมให้กับชาวค่ายในรูปแบบเครดิต โดยหักค่าใช้จ่ายที่ถูกใช้ไปแล้วที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าประกันอุบัติเหตุ หรือค่าอุปกรณ์ประกอบกิจกรรม โดยการพิจารณาของคิวบิกครีเอทีฟถือเป็นสิ้นสุด

ในกรณีที่ชาวค่ายลงทะเบียนแบบไม่สามารถยกเลิกเพื่อขอคืนเงินได้ คิวบิกครีเอทีฟจะคืนค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือในรูปแบบเครดิตให้กับชาวค่าย โดยเครดิตจะมีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปีนับตั้งแต่วันแรกของค่าย และเครดิตจะไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นได้

ในกรณีที่ชาวค่ายลงทะเบียนแบบสามารถยกเลิกเพื่อขอคืนเงินได้ คิวบิกครีเอทีฟจะคืนค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือในรูปแบบเงินสดไปยังบัญชีธนาคารของผู้ปกครองภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันแรกของค่าย

ทั้งนี้ชาวค่ายจะยังคงสิทธิ์เงื่อนไขการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเดิมทุกประการ และสามารถเลือกใช้สิทธิ์ที่มากับอัตราการลงทะเบียนได้หากสิทธิ์นั้นเป็นคุณกับชาวค่ายกว่านโยบายที่ประกาศไว้ในนี้

ข้อมูลกิจกรรม

กิจกรรมต่างๆ ภายในค่ายของเราถูกออกแบบโดยให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามเพื่อความโปร่งใสและเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ปกครอง ทางทีมงานได้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพภายในค่ายดังต่อไปนี้

ของมีคม

ในบางกิจกรรมชาวค่ายอาจจะต้องใช้อุปกรณ์ที่มีคม อันได้แก่กรรไกรและคัตเตอร์ ชาวค่ายจะต้องมีทักษะในการใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ได้ นอกจากนี้วัสดุประกอบกิจกรรมอื่นๆ อาจมีส่วนที่เป็นอันตราย เช่นไม้เสียบลูกชิ้น โดยทั่วไปอุปกรณ์ทั้งหมดจะถูกตัดปลายแหลมหรือคมออกไปก่อนแล้ว แต่ก็อาจจะมีส่วนที่ตกหล่น หรือบางส่วนที่ไม่สามารถกำจัดได้อย่างหมดจดเช่นเสี้ยนไม้ ชาวค่ายต้องระมัดระวังในการใช้วัสดุเหล่านี้

การเคลื่อนไหว

กิจกรรมภายในค่ายหลายๆ กิจกรรมจะต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างรวดเร็ว เช่นการวิ่ง กระโดด หรือเต้น โดยกิจกรรมเหล่านี้มักถูกจัดขึ้นในพื้นที่ราบเพื่อลดความเสี่ยง อย่างไรก็ตามยังมีหลายๆ กิจกรรมที่อาจมีการเปิดให้ชาวค่ายเคลื่อนที่โดยอิสระ ซึ่งอาจมีพื้นที่ต่างระดับ ขั้นบันได หรือส่วนที่อาจทำให้สะดุดล้ม ชาวค่ายควรต้องระมัดระวังตนเองในสถานการณ์เหล่านี้

กิจกรรม Cubic Battlefield X อาจต้องมีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเป็นพิเศษ ชาวค่ายต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นรายบุคคลเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนี้

ปืนฉีดน้ำ

กิจกรรม Cubic Battlefield X จะต้องมีการใช้ปืนฉีดนํ้า ชาวค่ายที่ไม่ได้สวมใส่แว่นตามปกติจะได้รับอุปกรณ์ป้องกันตาสำหรับใช้ในกิจกรรม ทั้งนี้ชาวค่ายต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นรายบุคคลเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนี้

กิจกรรมริมสระน้ำ

กิจกรรม She Sells Seashells by the Seashore และกิจกรรมยามเย็นบางวันจะจัดขึ้นรอบบริเวณสระนํ้า ชาวค่ายจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นรายบุคคลจึงจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ โดยจะไม่มีการอนุญาตให้ชาวค่ายลงสระนํ้าโดยเด็ดขาด

อาการไวต่อแสง

กิจกรรม Cubic Battlefield X และคอนเสิร์ตอำลาจะมีการใช้ระบบไฟเวทีประกอบกิจกรรม หากในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีแสงจ้าหรือแสงกระพริบแล้วชาวค่ายมีอาการปวดหัว มึนหัว คลื่นไส้ เหงื่อออก หรือไม่สบายตัว โปรดหลีกเลี่ยงการมองไปยังทิศทางต้นกำเนิดแสง แล้วรีบแจ้งทีมงานที่อยู่ใกล้เคียงโดยทันที ชาวค่ายที่มีประวัติเกี่ยวกับความไวต่อแสงที่อาจส่งผลต่อร่างกายเช่นลมชักหรือไมเกรน โปรดแจ้งทีมงานล่วงหน้า สำหรับกิจกรรม Cubic Battlefield X ชาวค่ายต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นรายบุคคลเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนี้

การใช้เสียง

กิจกรรมต่างๆ อาจต้องมีการใช้เสียง ชาวค่ายควรจะสามารถประมาณการใช้เสียงของตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เสียงแหบระหว่างช่วงค่าย ซึ่งจะทำให้เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ที่ต้องมีการสื่อสาร

การพักผ่อน

ระหว่างช่วงค่าย ชาวค่ายจะต้องทำกิจกรรมต่างๆ ต่อเนื่องกันทุกๆ วัน โดยในแต่ละวันจะมีช่วงเวลากิจกรรมเฉลี่ยประมาณ 11 ชั่วโมง ชาวค่ายควรพักผ่อนให้เต็มที่ก่อนการเข้าค่ายเพื่อหลีกเลี่ยงการเจ็บป่วยระหว่างช่วงค่าย อนึ่ง ชาวค่ายจะได้พักผ่อนในแต่ละคืนไม่ตํ่ากว่า 8 ชั่วโมง ยกเว้นในคืนสุดท้ายไม่ตํ่ากว่า 6 ชั่วโมง

ห้องพักของชาวค่ายจะถูกจัดแบ่งโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และความสะดวกในการดูแลสวัสดิภาพของน้องเป็นสำคัญ โดยจะมีการจัดแยกห้องพักตามเพศสภาพ/เพศวิถีที่เหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นดุลพินิจของคิวบิกครีเอทีฟในการพิจารณา ทั้งนี้คิวบิกครีเอทีฟจะไม่มีการจัดห้องพักตามคำขอพิเศษของผู้ปกครองอย่างเด็ดขาด

กรณีฉุกเฉิน

ในกรณีที่ชาวค่ายประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยไม่สบาย ชาวค่ายจะได้รับการดูแลปฐมพยาบาลในเบื้องต้นจากทีมงานค่าย หากอาการไม่ทุเลา หรือหนักกว่าที่ทีมงานจะรับมือได้ ทางทีมงานจะส่งชาวค่ายไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้และเหมาะสมที่สุด ทั้งนี้ชาวค่ายทุกคนได้รับการประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 10,000 บาท และการเสียชีวิต 100,000 บาทจากบริษัทประกันภัย ทั้งนี้ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือความคุ้มครองของประกันภัย

ในกรณีฉุกเฉินเหล่านี้ ทางทีมงานจะติดต่อผู้ปกครองหรือญาติตามข้อมูลที่ระบุไว้ในการสมัคร อย่างไรก็ตามหากทีมงานไม่สามารถติดต่อญาติได้ภายใน 10 นาที ทางทีมงานค่ายขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจกระทำการใดๆ ที่จำเป็น

การใช้ยา

ในกรณีที่ชาวค่ายมีการเจ็บป่วยเล็กน้อย ทีมงานอาจพิจารณาเพื่อให้ชาวค่ายรับยาที่ทีมงานได้จัดเตรียมไว้ ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ในรายการบัญชียาสามัญประจำบ้านตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ในกรณีที่ชาวค่ายมีประวัติการแพ้ยาใดๆ ในบัญชียาสามัญประจำบ้าน โปรดแจ้งทีมงานล่วงหน้า

ทีมงานจะไม่มีการจ่ายยานอกบัญชียาสามัญประจำบ้านให้กับชาวค่ายโดยเด็ดขาด และทีมงานจะไม่สามารถรับผิดชอบต่อการรับประทานยานอกบัญชียาสามัญประจำบ้านของชาวค่ายได้ ในกรณีที่ชาวค่ายมียานอกบัญชียาสามัญประจำบ้านที่ต้องรับประทานในช่วงค่าย ชาวค่ายจะต้องรับผิดชอบในการรับประทานยาเหล่านั้นด้วยตนเอง

อาหาร

อาหารภายในค่ายจะถูกจัดเป็นการทั่วไป และอาจมีส่วนผสมที่อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ หรือขัดต่อหลักความเชื่อทางศาสนา ผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทีมงานทราบล่วงหน้าเพื่อให้ทางทีมงานจัดเตรียมอาหารที่เหมาะสม และอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ทีมงานจะไม่มีการจัดอาหารเป็นกรณีพิเศษด้วยเหตุผลอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการแพทย์หรือความเชื่อทางศาสนาโดยเด็ดขาด เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นของชาวค่าย