fbpx

Cubic Provincial Connection Program

Cubic Provincial Connection Program

คิวบิกครีเอทีฟอยากให้น้องๆ จากทั่วประเทศมีโอกาสได้เข้าร่วมประสบการณ์การเรียนรู้แสนสนุกของคิวบิกครีเอทีฟ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าค่าใช้จ่าย ความปลอดภัย และความสะดวกในการเดินทางต่างเป็นอุปสรรคสำหรับน้องๆ และผู้ปกครองที่ต่างจังหวัด คิวบิกครีเอทีฟจึงตั้งใจให้ Cubic Provincial Connection Program มาลดช่องว่างเหล่านั้นให้ใครๆ ก็สามารถเรียนรู้พร้อมความสนุกกับพวกเราได้!

ภาพรวมโครงการ

คิวบิกครีเอทีฟจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครในการเดินทางโดยเครื่องบินจากสนามบินในภูมิลำเนามายังสถานที่จัดค่ายในกรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้ปกครองในต่างจังหวัดสามารถรับส่งผู้สมัครที่สนามบินต่างๆ ภายในประเทศโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาด้วย

ขั้นตอนการขอรับสิทธิ์

 1. ศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ โดยละเอียด
 2. ติดต่อทีมงานคิวบิกครีเอทีฟเพื่อตรวจสอบที่ว่างและจองสิทธิ์
 3. ลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนของโครงการนั้นๆ ให้เรียบร้อย
 4. ชำระค่าธรรมเนียม Cubic Provincial Connection Program ภายในเวลาที่กำหนด
 5. คิวบิกครีเอทีฟจะแจ้งกำหนดการนัดหมายที่สนามบินโดยละเอียดอีกครั้ง 1 วันก่อนหน้าการเดินทาง

อัตราค่าธรรมเนียม

สนามบินค่าธรรมเนียม
เชียงใหม่ (CNX), อุดรธานี (UTH), อุบลราชธานี (UBP)1,900
ขอนแก่น (KKC), เชียงราย (CEI), ตรัง (TST), ตาก (MAQ), นครพนม (KOP), นครศรีธรรมราช (NST), น่าน (NNT), บุรีรัมย์ (BFV), พิษณุโลก (PHS)2,900
กระบี่ (KBV), ภูเก็ต (HKT), ลำปาง (LPT), สงขลา (HDY), สุราษฎร์ธานี (URT)4,900
อัตราค่าธรรมเนียมเป็นสกุลเงิน THB และอาจมีการเปลี่ยนแปลง

โครงการที่เข้าร่วม ณ ปัจจุบัน

 • Cubic Challenger Camp JP 5
 • Cubic Creative Camp 23 (International)
 • Cubic Challenger Camp JP 6
 • Cubic Creative Camp 24

เฉพาะการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไปเท่านั้น

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่โครงการนั้นๆ ระบุไว้ และมีอายุอย่างน้อย 12 ปีขึ้นไปในวันแรกของกิจกรรม
 2. ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านหรือสถาบันการศึกษาใกล้เคียงกับสนามบินที่เข้าร่วม โดยถือว่าดุลพินิจของคิวบิกครีเอทีฟถือเป็นสิ้นสุด
 3. ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองที่มีฐานะเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย
 4. ผู้สมัครจะได้รับอนุญาตให้นำสัมภาระติดตัวสำหรับขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม และสำหรับเช็คอินใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 กิโลกรัม โดยผู้สมัครต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับสัมภาระที่เกินเกณฑ์ที่กำหนด หรือผิดต่อกฎของสายการบินด้วยตนเอง
 5. หากสายการบินปฏิเสธการขึ้นเครื่องของผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ให้ถือว่าสิ้นสุดความรับผิดชอบของคิวบิกครีเอทีฟต่อผู้สมัคร และให้เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครในการเดินทางไปยังสถานที่จัดโครงการด้วยตนเอง โดยไม่มีการชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น
 6. ในกรณีที่กำหนดการเดินทางจำเป็นต้องมีการพักค้างแรมในกรุงเทพฯ คิวบิกครีเอทีฟจะเป็นผู้จัดหาที่พักให้ อย่างไรก็ตามผู้สมัครยังคงต้องรับผิดชอบค่าอาหารของตนเอง
 7. กำหนดการเดินทางอาจจำเป็นต้องให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการช้ากว่า หรือออกจากโครงการก่อนกำหนดการของโครงการนั้นๆ
 8. เนื่องจากโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนผู้ปกครองที่ไม่สะดวกมาส่งผู้สมัครด้วยตนเองเท่านั้น คิวบิกครีเอทีฟจึงไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองร่วมเดินทางกับผู้สมัครในทุกกรณี และคิวบิกครีเอทีฟจะไม่เปิดเผยสายการบินหรือเที่ยวบินของผู้สมัครจนกว่าจะถึง 1 วันก่อนการเดินทาง
 9. ผู้ปกครองจะต้องสามารถมาส่งผู้สมัครในวัน เวลา และสถานที่ที่คิวบิกครีเอทีฟกำหนด ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่สามารถมาส่งผู้สมัครได้ตามกำหนดการ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครในการเดินทางไปยังสถานที่จัดโครงการด้วยตนเอง
 10. ผู้ปกครองจะต้องมารับผู้สมัครในวัน เวลา และสถานที่ที่คิวบิกครีเอทีฟกำหนด ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่สามารถมารับผู้สมัครได้ตามกำหนดการ คิวบิกครีเอทีฟสงวนสิทธิ์ที่จะยุติการดูแลผู้สมัครและให้ผู้สมัครรอผู้ปกครองด้วยตนเอง โดยคิวบิกครีเอทีฟจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น
 11. คิวบิกครีเอทีฟอาจมีการเปลี่ยนเปลี่ยนวัน เวลา และสถานที่ที่ให้ผู้ปกครองรับหรือส่งผู้สมัครโดยคิวบิกครีเอทีฟจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการประสานงานกับผู้ปกครองถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งนี้คิวบิกครีเอทีฟต้องขออภัยที่ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ
 12. คิวบิกครีเอทีฟจะประกันความเสียหายจากอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางทั้งหมดของผู้สมัครภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับโครงการที่สมัคร
 13. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางที่เกิดขึ้นจากสายการบิน คิวบิกครีเอทีฟจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเฉพาะการจัดหาการเดินทางทดแทนซึ่งอาจไม่จำกัดเฉพาะโดยเครื่องบิน ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ในระหว่างรอหรือระหว่างโดยสารการเดินทางดังกล่าว ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าอาหารหรือค่าที่พัก
 14. ในกรณีที่คิวบิกครีเอทีฟจำเป็นต้องยกเลิกการสนับสนุนการเดินทางในโครงการนี้หลังจากที่มีการยืนยันแล้ว คิวบิกครีเอทีฟจะอนุญาตให้ผู้สมัครยกเลิกและขอคืนเงินค่าลงทะเบียนโครงการและเงินมัดจำทั้งหมดได้ แม้ว่าอัตราที่ผู้สมัครลงทะเบียนไว้จะไม่สามารถขอคืนเงินได้ก็ตาม ทั้งนี้คิวบิกครีเอทีฟต้องขออภัยที่ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นใดของผู้สมัครและผู้ปกครองที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกนั้นๆ ที่ไม่ได้ชำระให้กับคิวบิกครีเอทีฟ
 15. ผู้สมัครยินยอมชำระเงินมัดจำ 5,000 บาทผ่านการโอนบัญชีธนาคารภายใน 1 วันก่อนหน้าการเดินทาง โดยจะได้รับคืนภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากผู้สมัครเดินทางกลับมาถึงภูมิลำเนาเรียบร้อย และปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของโครงการทุกประการ เงินมัดจำนี้จะถูกใช้ในกรณีฉุกเฉินเพื่อดูแลผู้สมัครและทีมงานของคิวบิกครีเอทีฟในกรณีที่ผู้ปกครองไม่สามารถมารับผู้สมัครตามกำหนดเวลานัดหมายได้ ทั้งนี้ผู้สมัครจะไม่ได้รับเงินมัดจำคืนหากยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม เปลี่ยนชื่อผู้สมัคร ไม่ได้เดินทางตามกำหนดการที่คิวบิกครีเอทีฟกำหนด หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใด
 16. คิวบิกครีเอทีฟสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ Cubic Provincial Connection Program รวมถึงยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สมัครทันที โดยไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน เงินมัดจำ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด หากผู้สมัครหรือผู้ปกครองไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดของโครงการ Cubic Provincial Connection Program หรือโครงการที่ลงทะเบียนไว้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แบบฟอร์มออนไลน์