fbpx

Cubic Provincial Connection Program

Cubic Provincial Connection Program

คิวบิกครีเอทีฟอยากให้น้องๆ จากทั่วประเทศมีโอกาสได้เข้าร่วมประสบการณ์การเรียนรู้แสนสนุกของคิวบิกครีเอทีฟ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าค่าใช้จ่าย ความปลอดภัย และความสะดวกในการเดินทางต่างเป็นอุปสรรคสำหรับน้องๆ และผู้ปกครองที่ต่างจังหวัด คิวบิกครีเอทีฟจึงตั้งใจให้ Cubic Provincial Connection Program มาลดช่องว่างเหล่านั้นให้ใครๆ ก็สามารถเรียนรู้พร้อมความสนุกกับพวกเราได้!

ภาพรวมโครงการ

คิวบิกครีเอทีฟจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายการโดยสารทางเครื่องบิน อำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยของผู้สมัครในการเดินทางระหว่างค่ายกับภูมิลำเนา เพื่อให้ผู้ปกครองในต่างจังหวัดสามารถรับส่งผู้สมัครที่สนามบินต่างๆ ภายในประเทศโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาด้วย

ขั้นตอนการขอรับสิทธิ์

 1. ศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ โดยละเอียด
 2. ติดต่อทีมงานคิวบิกครีเอทีฟเพื่อตรวจสอบกำหนดการนัดหมายล่าสุด และจองสิทธิ์ก่อนการลงทะเบียนโครงการโดยการโอนเงินมัดจำ พร้อมส่งหลักฐานภูมิลำเนา
 3. ลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนของโครงการนั้นๆ ให้เรียบร้อย
 4. คิวบิกครีเอทีฟจะแจ้งกำหนดการนัดหมายโดยละเอียดอีกครั้งประมาณ 1 เดือนก่อนวันแรกของโครงการ โดยการเดินทางจริงอาจเป็นวันก่อนหน้าหรือหลังจากค่าย 1 วัน โดยในกรณีดังกล่าวคิวบิกครีเอทีฟจะดูแลเกี่ยวกับที่พักโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

กำหนดการปัจจุบัน

Cubic Challenger Camp SG 11

27 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2566

สนามบินจำนวนสิทธิ์
เชียงใหม่ (CNX)2 สิทธิ์
ภูเก็ต (HKT)2 สิทธิ์
Cubic Challenger Camp SG 12

29 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2566

สนามบินจำนวนสิทธิ์
เชียงใหม่ (CNX)2 สิทธิ์
ภูเก็ต (HKT)2 สิทธิ์
Cubic Creative Camp 23 (International)

17 – 21 กรกฎาคม 2566

สนามบินจำนวนสิทธิ์
เชียงใหม่ (CNX)4 สิทธิ์
ภูเก็ต (HKT)4 สิทธิ์
สงขลา (HDY)4 สิทธิ์
อุบลราชธานี (UBP)4 สิทธิ์

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่โครงการนั้นๆ ระบุไว้ และเป็นผู้สมัครในอัตรา Standard ขึ้นไป
 2. ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านหรือสถาบันการศึกษาใกล้เคียงกับสนามบินที่เข้าร่วม โดยถือว่าดุลพินิจของคิวบิกครีเอทีฟถือเป็นสิ้นสุด
 3. ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองที่มีฐานะเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย
 4. ผู้สมัครจะได้รับอนุญาตให้นำสัมภาระติดตัวสำหรับขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม และสำหรับเช็คอินใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 กิโลกรัม โดยผู้สมัครต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับสัมภาระที่เกินเกณฑ์ที่กำหนด หรือผิดต่อกฎของสายการบินด้วยตนเอง
 5. หากสายการบินปฏิเสธการขึ้นเครื่องของผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ให้ถือว่าสิ้นสุดความรับผิดชอบของคิวบิกครีเอทีฟต่อผู้สมัคร และให้เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครในการเดินทางไปยังสถานที่จัดโครงการด้วยตนเอง โดยไม่มีการชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น
 6. ในกรณีที่กำหนดการเดินทางจำเป็นต้องมีการพักค้างแรมในกรุงเทพฯ คิวบิกครีเอทีฟจะเป็นผู้จัดหาที่พักให้ อย่างไรก็ตามผู้สมัครยังคงต้องรับผิดชอบค่าอาหารของตนเอง
 7. กำหนดการเดินทางอาจจำเป็นต้องให้ชาวค่ายเข้าร่วมโครงการช้ากว่า หรือออกจากโครงการก่อนกำหนดการของโครงการนั้นๆ
 8. เนื่องจากโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนผู้ปกครองที่ไม่สะดวกมาส่งผู้สมัครด้วยตนเองเท่านั้น คิวบิกครีเอทีฟจึงไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองร่วมเดินทางกับผู้สมัครในทุกกรณี และคิวบิกครีเอทีฟจะไม่เปิดเผยเที่ยวบินของผู้สมัครจนกว่าจะถึงวันเดินทาง
 9. ผู้ปกครองจะต้องสามารถมาส่งผู้สมัครในวัน เวลา และสถานที่ที่คิวบิกครีเอทีฟกำหนด ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่สามารถมาส่งผู้สมัครได้ตามกำหนดการ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครในการเดินทางไปยังสถานที่จัดโครงการด้วยตนเอง
 10. ผู้ปกครองจะต้องมารับชาวค่ายในวัน เวลา และสถานที่ที่คิวบิกครีเอทีฟกำหนด ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่สามารถมารับผู้สมัครได้ตามกำหนดการ คิวบิกครีเอทีฟสงวนสิทธิ์ที่จะยุติการดูแลผู้สมัครและให้ผู้สมัครรอผู้ปกครองด้วยตนเอง โดยคิวบิกครีเอทีฟจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น
 11. คิวบิกครีเอทีฟอาจมีการเปลี่ยนเปลี่ยนวัน เวลา และสถานที่ที่ให้ผู้ปกครองรับหรือส่งชาวค่าย โดยคิวบิกครีเอทีฟจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการประสานงานกับผู้ปกครองถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งนี้คิวบิกครีเอทีฟต้องขออภัยที่ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ
 12. คิวบิกครีเอทีฟจะประกันความเสียหายจากอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางทั้งหมดของผู้สมัครภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับโครงการที่สมัคร
 13. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางที่เกิดขึ้นจากสายการบิน คิวบิกครีเอทีฟจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเฉพาะการจัดหาการเดินทางทดแทนซึ่งอาจไม่จำกัดเฉพาะโดยเครื่องบิน ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ในระหว่างรอหรือระหว่างโดยสารการเดินทางดังกล่าว ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าอาหารหรือค่าที่พัก
 14. ในกรณีที่คิวบิกครีเอทีฟจำเป็นต้องยกเลิกการสนับสนุนการเดินทางในโครงการนี้หลังจากที่มีการยืนยันแล้ว คิวบิกครีเอทีฟจะอนุญาตให้ผู้สมัครยกเลิกและขอคืนเงินค่าลงทะเบียนโครงการและเงินมัดจำทั้งหมดได้ แม้ว่าอัตราที่ผู้สมัครลงทะเบียนไว้จะไม่สามารถขอคืนเงินได้ก็ตาม ทั้งนี้คิวบิกครีเอทีฟต้องขออภัยที่ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นใดของผู้สมัครและผู้ปกครองที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกนั้นๆ ที่ไม่ได้ชำระให้กับคิวบิกครีเอทีฟ
 15. ผู้สมัครยินยอมชำระเงินมัดจำ 5,000 บาท โดยจะได้รับคืนภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากผู้สมัครเดินทางกลับมาถึงภูมิลำเนาเรียบร้อยแล้ว และปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของโครงการทุกประการ เงิดมัดจำนี้จะถูกใช้ในกรณีฉุกเฉินเพื่อดูแลชาวค่ายและทีมงานของคิวบิกครีเอทีฟในกรณีที่ผู้ปกครองไม่สามารถมารับชาวค่ายตามกำหนดเวลานัดหมายได้ ทั้งนี้ผู้สมัครจะไม่ได้รับเงินมัดจำคืนหากยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม เปลี่ยนชื่อผู้สมัคร ไม่ได้เดินทางตามกำหนดการที่คิวบิกครีเอทีฟกำหนด หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แบบฟอร์มออนไลน์