fbpx

Policies and Terms

นโยบายและเงื่อนไขข้อตกลง

เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการค่ายพักแรมของคิวบิกครีเอทีฟ

ฉบับวันที่ 1 มิถุนายน 2563

 1. ข้อตกลงนี้ทำขึ้นระหว่างคิวบิกครีเอทีฟ (“คิวบิกครีเอทีฟ”) และผู้สมัครเข้าร่วมค่ายพักแรม (“ค่าย”) ของคิวบิกครีเอทีฟ (“ชาวค่าย”) อนึ่ง หากชาวค่ายเป็นผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ให้ถือเป็นข้อตกลงระหว่างคิวบิกครีเอทีฟ และผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของชาวค่าย (“ผู้ปกครอง”) แทน โดยนิยามของค่ายคือกิจกรรมหรือโครงการใดๆ ที่ให้ชาวค่ายอยู่ในพื้นที่จัดกิจกรรมตั้งแต่ 24 ชั่วโมงขึ้นไป และให้มีผลบังคับใช้กับค่ายใดๆ ของคิวบิกครีเอทีฟที่วันแรกของค่ายอยู่หลังจากวันที่ประกาศข้อตกลงฉบับนี้ โดยยกเลิกเงื่อนไขข้อตกลงการให้บริการค่ายพักแรมของคิวบิกครีเอทีฟฉบับก่อนหน้าทั้งหมด
 2. ข้อตกลงนี้ให้ถือว่าได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย
 3. การลงทะเบียนเข้าค่ายจะสมบูรณ์ เมื่อชาวค่ายดำเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกข้อ
  1. ชาวค่ายรับทราบ และยินยอมเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดในเงื่อนไขข้อตกลงฉบับนี้
  2. ชาวค่ายมีคุณสมบัติตรงกับที่ประกาศไว้ในการประชาสัมพันธ์ค่ายนั้นๆ
  3. ชาวค่ายต้องมีความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง และสามารถควบคุมอารมณ์ ไม่มีพฤติกรรมที่อาจเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น
  4. ชาวค่ายปฏิบัติตามวิธี ระเบียบ และขั้นตอนการลงทะเบียนที่ประกาศไว้ และข้อมูลทั้งหมด (ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่ติดต่อ หรือข้อมูลทางการแพทย์) ครบถ้วนและเป็นความจริงนับตั้งแต่เวลาที่ลงทะเบียนไปจนถึงวันสุดท้ายของค่าย
  5. ชาวค่ายได้ชำระค่าธรรมเนียม (“เงิน”) ตามที่ค่ายนั้นๆ ระบุ (ถ้ามี)
  6. ชาวค่ายได้รับการยืนยันจากคิวบิกครีเอทีฟผ่านการติดต่อโดยทางใดทางหนึ่ง
 4. ข้อมูลใดๆ ที่ชาวค่ายให้กับทางคิวบิกครีเอทีฟในระหว่างขั้นตอนการสมัคร (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ให้ถือเป็นสิทธิ์ของคิวบิกครีเอทีฟที่จะใช้ในการประกอบการดำเนินการใดๆ ของค่ายดังกล่าวที่ระบุ ทั้งนี้ไม่รวมโครงการหรือค่ายอื่นๆ ของคิวบิกครีเอทีฟ เว้นแต่ชาวค่ายได้อนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในระหว่างขั้นตอนการสมัคร อนึ่ง ทางคิวบิกครีเอทีฟจะไม่รับผิดชอบต่อการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สาม
 5. สิทธิ์ในการเข้าค่ายของชาวค่าย ไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นได้ เว้นแต่มีการระบุในเงื่อนไขการสมัครของค่ายนั้นๆ เป็นอย่างอื่น
 6. การสมัครและชำระเงินของชาวค่ายถือเป็นสิ้นสุด และไม่สามารถยกเลิกเพื่อขอคืนเงินได้ เว้นแต่มีการระบุในเงื่อนไขการสมัครของค่ายนั้นๆ เป็นอย่างอื่น หรือคิวบิกครีเอทีฟเป็นฝ่ายยกเลิกการจัดค่าย
 7. ชาวค่ายและผู้ปกครองอนุญาตให้คิวบิกครีเอทีฟบันทึกภาพ เสียง หรือวิดีโอในระหว่างช่วงระยะเวลาค่ายและในพื้นที่ค่าย รวมถึงอนุญาตให้คิวบิกครีเอทีฟเผยแพร่ภาพ เสียง หรือวิดีโอดังกล่าวต่อสาธารณะได้
 8. ชาวค่ายจะต้องรับผิดชอบทรัพย์สินของตนเองทั้งหมดที่นำมา โดยทางคิวบิกครีเอทีฟจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินทั้งหมด
 9. คิวบิกครีเอทีฟมีสิทธิ์ที่จะยึดทรัพย์สินใดๆ ของชาวค่ายที่ขัดต่อกฎข้อบังคับของค่ายนั้นๆ โดยจะส่งคืนให้ในวันสุดท้ายของค่าย อนึ่งทางคิวบิกครีเอทีฟจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินที่ยึดไว้ในช่วงเวลาดังกล่าว
 10. ชาวค่ายจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำ ความประมาท หรือการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของทีมงานคิวบิกครีเอทีฟในช่วงระยะเวลาค่าย ทั้งต่อทรัพย์สิน ทีมงานคิวบิกครีเอทีฟ และชาวค่ายคนอื่นๆ
 11. ข้อมูลที่ติดต่อยามฉุกเฉินของชาวค่าย ต้องเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง หากเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้นกับชาวค่าย และคิวบิกครีเอทีฟไม่สามารถติดต่อผู้ปกครองหรือที่ติดต่อในกรณีฉุกเฉินที่ชาวค่ายให้ไว้ตอนสมัครเป็นระยะเวลา 10 นาทีขึ้นไป ชาวค่ายต้องอนุญาตให้คิวบิกครีเอทีฟตัดสินใจดำเนินการใดๆ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว อนึ่ง ทางคิวบิกครีเอทีฟจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการตัดสินใจนั้นๆ
 12. คิวบิกครีเอทีฟจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดกับชาวค่ายเฉพาะภายใต้เงื่อนไขที่เป็นดังต่อไปนี้ทุกข้อ
  1. การลงทะเบียนเข้าค่ายของชาวค่ายสมบูรณ์ตามข้อ 3.
  2. ความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาค่าย
  3. ชาวค่ายต้องอยู่ในพื้นที่ที่คิวบิกครีเอทีฟ หรือทีมงานของคิวบิกครีเอทีฟแจ้งให้ชาวค่ายอยู่ในพื้นที่นั้นๆ ในเวลาที่ระบุ
  4. ความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการดำเนินการ และ/หรือความประมาทของคิวบิกครีเอทีฟ และ/หรือทีมงานของคิวบิกครีเอทีฟ เว้นแต่เป็นการดำเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉินตามข้อ 11. และต้องไม่ใช่ความเสียหายที่เกิดจากบุคคลที่สาม เว้นแต่เกิดขึ้นโดยมีความประมาทของคิวบิกครีเอทีฟ และ/หรือทีมงานของคิวบิกครีเอทีฟเป็นมูลเหตุ
  5. ความเสียหายดังกล่าวต้องไม่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยตามธรรมชาติ โรคระบาด ภัยธรรมชาติ การจลาจล การก่อการร้าย หรือภัยสงคราม
 13. ความรับผิดชอบของคิวบิกครีเอทีฟที่มีต่อชาวค่ายตามข้อ 12. กำหนดไว้ในกรณีอุบัติเหตุทั่วไปสูงสุด 10,000 (หนึ่งหมื่น) บาท และต่อร่างกายหรือชีวิตสูงสุด 100,000 (หนึ่งแสน) บาทต่อชาวค่ายหนึ่งคน โดยความคุ้มครองดังกล่าวอาจรับผิดชอบโดยบริษัทประกันภายนอกที่คิวบิกครีเอทีฟใช้บริการ ซึ่งในกรณีนี้ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัทประกันดังกล่าวในการชดใช้ความเสียหายแทน
 14. คิวบิกครีเอทีฟมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการเข้าร่วมค่ายของชาวค่าย หรือส่งชาวค่ายกลับก่อนเวลาได้ โดยไม่จำเป็นต้องคืนเงินภายใต้เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
  1. ชาวค่ายให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือไม่ครบถ้วนในขั้นตอนการลงทะเบียน
  2. ชาวค่ายที่มาเข้าร่วมค่าย ไม่ใช่บุคคลที่แจ้งไว้ในการลงทะเบียน
  3. ชาวค่ายเป็นผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และคิวบิกครีเอทีฟไม่ได้รับลายมือชื่อเพื่อยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ของผู้ปกครอง ทั้งนี้คิวบิกครีเอทีฟจะเป็นผู้จัดเตรียมเอกสารในการลงลายมือชื่อให้กับผู้ปกครองในวันแรกของค่าย
  4. ชาวค่ายไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ที่คิวบิกครีเอทีฟหรือทีมงานของคิวบิกครีเอทีฟระบุในการประชาสัมพันธ์ หรือในระหว่างช่วงค่ายอย่างเคร่งครัด
  5. ชาวค่ายมีพฤติกรรมที่ส่อเสี่ยงไปในทางที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อร่างกาย ชีวิต และ/หรือทรัพย์สินของตนเองและ/หรือบุคคลอื่น ทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลพินิจของคิวบิกครีเอทีฟแต่เพียงผู้เดียว
 15. หากเกิดการปฏิเสธการเข้าร่วมค่าย หรือส่งชาวค่ายกลับก่อนเวลาตามเงื่อนไขข้อตกลงข้อ 14. ให้ถือว่าความรับผิดชอบของคิวบิกครีเอทีฟที่มีต่อชาวค่ายสิ้นสุดลง ณ เวลาที่คิวบิกครีเอทีฟใช้สิทธิ์ดังกล่าวตามเงื่อนไขที่ระบุทันที แม้ว่าความเสียหายดังกล่าวจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ 12. ก็ตาม และชาวค่ายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับด้วยตนเอง
 16. แม้ว่ากิจกรรมต่างๆ ของคิวบิกครีเอทีฟจะได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงการเข้าถึงของบุคคลในสภาวะต่างๆ แล้ว อย่างไรก็ตามในบางกิจกรรมอาจมีข้อจำกัดบางอย่างที่ทำให้คนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าร่วมได้ ทั้งนี้ คิวบิกครีเอทีฟไม่จำเป็นต้องมีการชดเชยในกรณีใดๆ เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น โปรดศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงกิจกรรมของค่ายนั้นๆ ล่วงหน้า
 17. หากคิวบิกครีเอทีฟจำเป็นต้องยกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรมจากกำหนดการเดิม ผู้เข้าร่วมมีสิทธิ์ที่จะขอยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมและขอคืนเงินเต็มจำนวน โดยต้องแจ้งให้คิวบิกครีเอทีฟทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วันนับตั้งแต่คิวบิกครีเอทีฟมีการแจ้งยกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรมนั้นๆ ยกเว้นหากการยกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกอันอยู่เหนือการควบคุมของคิวบิกครีเอทีฟ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ประกาศจากหน่วยงานรัฐ ภัยธรรมชาติ สงคราม หรือโรคระบาด
 18. คิวบิกครีเอทีฟ และชาวค่ายจะต้องสละสิทธิ์การฟ้องร้องทางแพ่งต่ออีกฝ่ายต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นไปตามข้อตกลงฉบับนี้ สำหรับความเสียหายอื่นๆ ที่ไม่ครอบคลุมในข้อตกลงฉบับนี้ คิวบิกครีเอทีฟและชาวค่ายยอมรับที่จะติดต่ออีกฝ่ายหนึ่งเพื่อหาข้อยุติทางแพ่งต่อความเสียหายดังกล่าวภายในระยะเวลา 60 วันนับตั้งแต่วันสุดท้ายของค่าย และเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนที่จะดำเนินการฟ้องร้องทางแพ่งตามกระบวนการยุติธรรมของราชอาณาจักรไทย หรือเปิดเผยข้อพิพาทดังกล่าวต่อสาธารณชน
 19. หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 18. และ/หรือมีการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงที่ระบุไว้ในข้อ 18. ให้ถือว่าคิวบิกครีเอทีฟ และ/หรือชาวค่ายที่เป็นฝ่ายเสียหาย สละสิทธิ์การฟ้องร้องทางแพ่งที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายนั้นๆ ต่ออีกฝ่ายทันที ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งอาจสามารถฟ้องร้องทางแพ่งต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการละเมิดข้อตกลงที่ระบุไว้ในข้อ 18. หรือไม่ก็ได้
 20. หากมีการแก้ไขข้อตกลงฉบับนี้ภายหลังจากที่ชาวค่ายได้ดำเนินการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทางคิวบิกครีเอทีฟจะต้องทำการแจ้งชาวค่ายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนวันเริ่มค่ายอย่างน้อย 14 วัน โดยหากเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้น ชาวค่ายสามารถบอกยกเลิกการเข้าร่วมค่าย และขอรับเงินคืนได้เต็มจำนวน โดยจำเป็นต้องแจ้งความประสงค์ก่อนหน้าวันเริ่มค่ายอย่างน้อย 7 วัน
เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการกิจกรรมออนไลน์ของคิวบิกครีเอทีฟ

ฉบับวันที่ 1 มีนาคม 2563

 1. ข้อตกลงนี้ทำขึ้นระหว่างคิวบิกครีเอทีฟ (“คิวบิกครีเอทีฟ”) และผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ (“กิจกรรม”) ของคิวบิกครีเอทีฟ (“ผู้เข้าร่วม”) อนึ่ง หากผู้เข้าร่วมเป็นผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ให้ถือเป็นข้อตกลงระหว่างคิวบิกครีเอทีฟ และผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของผู้เข้าร่วม (“ผู้ปกครอง”) แทน โดยนิยามของกิจกรรมคือกิจกรรมหรือโครงการใดๆ ที่ให้ผู้เข้าร่วมเข้าร่วมผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ โดยไม่จำเป็นว่าผู้เข้าร่วมจะต้องอยู่ในสถานที่ที่คิวบิกครีเอทีฟกำหนดไว้ และให้มีผลบังคับใช้กับกิจกรรมใดๆ ของคิวบิกครีเอทีฟที่วันแรกของกิจกรรมอยู่หลังจากวันที่ประกาศข้อตกลงฉบับนี้ โดยยกเลิกเงื่อนไขข้อตกลงการให้บริการกิจกรรมออนไลน์ของคิวบิกครีเอทีฟฉบับก่อนหน้าทั้งหมด
 2. ข้อตกลงนี้ให้ถือว่าได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย
 3. การลงทะเบียนเข้ากิจกรรมจะสมบูรณ์ เมื่อผู้เข้าร่วมดำเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกข้อ
  1. ผู้เข้าร่วมรับทราบ และยินยอมเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดในเงื่อนไขข้อตกลงฉบับนี้
  2. ผู้เข้าร่วมมีคุณสมบัติตรงกับที่ประกาศไว้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมนั้นๆ
  3. ผู้เข้าร่วมต้องมีความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง และสามารถควบคุมอารมณ์ ไม่มีพฤติกรรมที่อาจเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น
  4. ผู้เข้าร่วมปฏิบัติตามวิธี ระเบียบ และขั้นตอนการลงทะเบียนที่ประกาศไว้ และข้อมูลทั้งหมด (ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่ติดต่อ หรือข้อมูลทางการแพทย์) ครบถ้วนและเป็นความจริงนับตั้งแต่เวลาที่ลงทะเบียนไปจนถึงวันสุดท้ายของกิจกรรม
  5. ผู้เข้าร่วมได้ชำระค่าธรรมเนียม (“เงิน”) ตามที่กิจกรรมนั้นๆ ระบุ (ถ้ามี)
  6. ผู้เข้าร่วมได้รับการยืนยันจากคิวบิกครีเอทีฟผ่านการติดต่อโดยทางใดทางหนึ่ง
 4. คิวบิกครีเอทีฟอาจปฏิเสธการลงทะเบียน หรือยกเลิกการลงทะเบียนโดยคืนเงินเต็มจำนวน หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้
  1. มีเหตุการณ์หรือหลักฐานที่ปรากฎ ณ​ ปัจจุบันหรือในอดีตให้เชื่อได้ว่าผู้เข้าร่วมหรือผู้ปกครองอาจมีพฤติกรรมที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อร่างกาย ชีวิต และ/หรือทรัพย์สินของตนเองและ/หรือบุคคลอื่น ทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลพินิจของคิวบิกครีเอทีฟแต่เพียงผู้เดียว
  2. มีเหตุการณ์หรือหลักฐานที่ปรากฎ ณ​ ปัจจุบันหรือในอดีตให้เชื่อได้ว่าผู้เข้าร่วมหรือผู้ปกครองอาจมีความคิดเห็นหรือความเชื่อที่ไม่สอดคล้องกับกิจกรรม ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกระบวนการเรียนรู้ เนื้อหา ค่านิยม หรือแนวปฏิบัติของคิวบิกครีเอทีฟ จนอาจสุ่มเสี่ยงให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างผู้เข้าร่วมหรือผู้ปกครองกับผู้เข้าร่วมหรือผู้ปกครองท่านอื่น หรือทีมงานของคิวบิกครีเอทีฟ ทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลพินิจของคิวบิกครีเอทีฟแต่เพียงผู้เดียว
 5. ข้อมูลใดๆ ที่ผู้เข้าร่วมให้กับทางคิวบิกครีเอทีฟในระหว่างขั้นตอนการสมัคร (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ให้ถือเป็นสิทธิ์ของคิวบิกครีเอทีฟที่จะใช้ในการประกอบการดำเนินการใดๆ ของกิจกรรมดังกล่าวที่ระบุ ทั้งนี้ไม่รวมโครงการหรือกิจกรรมอื่นๆ ของคิวบิกครีเอทีฟ เว้นแต่ผู้เข้าร่วมได้อนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในระหว่างขั้นตอนการสมัคร อนึ่ง ทางคิวบิกครีเอทีฟจะไม่รับผิดชอบต่อการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สาม
 6. สิทธิ์ในการเข้ากิจกรรมของผู้เข้าร่วม ไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นได้ เว้นแต่มีการระบุในเงื่อนไขการสมัครของกิจกรรมนั้นๆ เป็นอย่างอื่น
 7. การสมัครและชำระเงินของผู้เข้าร่วมถือเป็นสิ้นสุด และไม่สามารถยกเลิกเพื่อขอคืนเงินได้ เว้นแต่มีการระบุในเงื่อนไขการสมัครของกิจกรรมนั้นๆ เป็นอย่างอื่น
 8. ผู้เข้าร่วมและผู้ปกครองอนุญาตให้คิวบิกครีเอทีฟบันทึกภาพ เสียง หรือวิดีโอในระหว่างช่วงระยะเวลากิจกรรม รวมถึงอนุญาตให้คิวบิกครีเอทีฟเผยแพร่ภาพ เสียง หรือวิดีโอดังกล่าวต่อสาธารณะได้
 9. ผู้เข้าร่วมมีหน้าที่รับผิดชอบในการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ตามเงื่อนไขที่คิวบิกครีเอทีฟกำหนดไว้ ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมไม่สามารถร่วมกิจกรรมบางส่วนหรือทั้งหมดได้อันเกิดจากความบกพร่องของอุปกรณ์ที่ผู้เข้าร่วมจัดเตรียมด้วยตนเอง ให้ถือว่าไม่อยู่ในความรับผิดชอบของคิวบิกครีเอทีฟ และคิวบิกครีเอทีฟไม่จำเป็นต้องมีการชดเชยใดๆ
 10. ให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้เข้าร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมตามรูปแบบวิธีการและกำหนดการที่คิวบิกครีเอทีฟกำหนด และคิวบิกครีเอทีฟไม่จำเป็นต้องมีการชดเชยใดๆ หากผู้เข้าร่วมไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด
 11. ผู้เข้าร่วมจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำ ความประมาท หรือการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของทีมงานคิวบิกครีเอทีฟในช่วงระยะเวลากิจกรรม ทั้งต่อทรัพย์สิน ทีมงานคิวบิกครีเอทีฟ และผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ
 12. ข้อมูลที่ติดต่อยามฉุกเฉินของผู้เข้าร่วม ต้องเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ตลอดช่วงเวลาการจัดกิจกรรม หากเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้นกับผู้เข้าร่วม และคิวบิกครีเอทีฟไม่สามารถติดต่อผู้ปกครองหรือที่ติดต่อในกรณีฉุกเฉินที่ผู้เข้าร่วมให้ไว้ตอนสมัครเป็นระยะเวลา 10 นาทีขึ้นไป ผู้เข้าร่วมต้องอนุญาตให้คิวบิกครีเอทีฟตัดสินใจดำเนินการใดๆ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว อนึ่ง ทางคิวบิกครีเอทีฟจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการตัดสินใจนั้นๆ
 13. คิวบิกครีเอทีฟจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดกับผู้เข้าร่วมเฉพาะภายใต้เงื่อนไขที่เป็นดังต่อไปนี้ทุกข้อ
  1. การลงทะเบียนเข้ากิจกรรมของผู้เข้าร่วมสมบูรณ์ตามข้อ 3. และไม่ถูกปฏิเสธตามข้อ 4.
  2. ความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลากิจกรรม
  3. ผู้เข้าร่วมอยู่ในกิจกรรมตามกระบวนการที่คิวบิกครีเอทีฟกำหนดไว้ ณ เวลาที่เกิดเหตุ และปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ที่คิวบิกครีเอทีฟแจ้งไว้อย่างเคร่งครัด
  4. ความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการดำเนินการ และ/หรือความประมาทของคิวบิกครีเอทีฟ และ/หรือทีมงานของคิวบิกครีเอทีฟ เว้นแต่เป็นการดำเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉินตามข้อ 12. และต้องไม่ใช่ความเสียหายที่เกิดจากบุคคลที่สาม เว้นแต่เกิดขึ้นโดยมีความประมาทของคิวบิกครีเอทีฟ และ/หรือทีมงานของคิวบิกครีเอทีฟเป็นมูลเหตุ
  5. ความเสียหายดังกล่าวต้องไม่เกิดขึ้นจากความบกพร่องของอุปกรณ์ การเจ็บป่วยตามธรรมชาติ โรคระบาด ภัยธรรมชาติ การจลาจล การก่อการร้าย หรือภัยสงคราม
 14. ความรับผิดชอบของคิวบิกครีเอทีฟที่มีต่อผู้เข้าร่วมตามข้อ 13. กำหนดไว้ในกรณีอุบัติเหตุทั่วไปสูงสุด 10,000 (หนึ่งหมื่น) บาท และต่อร่างกายหรือชีวิตสูงสุด 100,000 (หนึ่งแสน) บาทต่อผู้เข้าร่วมหนึ่งคน โดยความคุ้มครองดังกล่าวอาจรับผิดชอบโดยบริษัทประกันภายนอกที่คิวบิกครีเอทีฟใช้บริการ ซึ่งในกรณีนี้ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัทประกันดังกล่าวในการชดใช้ความเสียหายแทน
 15. หากคิวบิกครีเอทีฟจำเป็นต้องยกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรมจากกำหนดการเดิม ผู้เข้าร่วมมีสิทธิ์ที่จะขอยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมและขอคืนเงินเต็มจำนวน โดยต้องแจ้งให้คิวบิกครีเอทีฟทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วันนับตั้งแต่คิวบิกครีเอทีฟมีการแจ้งยกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรมนั้นๆ ยกเว้นหากการยกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกอันอยู่เหนือการควบคุมของคิวบิกครีเอทีฟ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ประกาศจากหน่วยงานรัฐ ภัยธรรมชาติ สงคราม หรือโรคระบาด
 16. คิวบิกครีเอทีฟมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ของผู้เข้าร่วม หรือให้ผู้เข้าร่วมออกจากกิจกรรมออนไลน์ โดยไม่จำเป็นต้องคืนเงินภายใต้เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
  1. ผู้เข้าร่วมให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือไม่ครบถ้วนในขั้นตอนการลงทะเบียน
  2. ผู้เข้าร่วมที่มาเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ใช่บุคคลที่แจ้งไว้ในการลงทะเบียน
  3. ผู้เข้าร่วมเป็นผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และผู้ปกครองไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการลงทะเบียน
  4. ผู้เข้าร่วมไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ที่คิวบิกครีเอทีฟหรือทีมงานของคิวบิกครีเอทีฟระบุในการประชาสัมพันธ์ หรือในระหว่างช่วงกิจกรรมอย่างเคร่งครัด
  5. ผู้เข้าร่วมมีพฤติกรรมที่ส่อเสี่ยงไปในทางที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อร่างกาย ชีวิต และ/หรือทรัพย์สินของตนเองและ/หรือบุคคลอื่น ทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลพินิจของคิวบิกครีเอทีฟแต่เพียงผู้เดียว
  6. เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4. ในช่วงวันที่มีการจัดกิจกรรม
 17. หากเกิดการปฏิเสธการเข้าร่วมกิจกรรม หรือส่งผู้เข้าร่วมกลับก่อนเวลาตามเงื่อนไขข้อตกลงข้อ 16. ให้ถือว่าความรับผิดชอบของคิวบิกครีเอทีฟที่มีต่อผู้เข้าร่วมสิ้นสุดลง ณ เวลาที่คิวบิกครีเอทีฟใช้สิทธิ์ดังกล่าวตามเงื่อนไขที่ระบุทันที แม้ว่าความเสียหายดังกล่าวจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ 13. ก็ตาม และคิวบิกครีเอทีฟไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแวดล้อมอื่นๆ อันเกิดขึ้นจากการยกเลิกนั้น ซึ่งอาจร่วมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าอุปกรณ์หรือบริการที่ชำระไว้แล้ว
 18. แม้ว่ากิจกรรมต่างๆ ของคิวบิกครีเอทีฟจะได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงการเข้าถึงของบุคคลในสภาวะต่างๆ แล้ว อย่างไรก็ตามในบางกิจกรรมอาจมีข้อจำกัดบางอย่างที่ทำให้คนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าร่วมได้ ทั้งนี้ คิวบิกครีเอทีฟไม่จำเป็นต้องมีการชดเชยในกรณีใดๆ เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น โปรดศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงกิจกรรมของกิจกรรมนั้นๆ ล่วงหน้า
 19. คิวบิกครีเอทีฟ และผู้เข้าร่วมจะต้องสละสิทธิ์การฟ้องร้องทางแพ่งต่ออีกฝ่ายต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นไปตามข้อตกลงฉบับนี้ สำหรับความเสียหายอื่นๆ ที่ไม่ครอบคลุมในข้อตกลงฉบับนี้ คิวบิกครีเอทีฟและผู้เข้าร่วมยอมรับที่จะติดต่ออีกฝ่ายหนึ่งเพื่อหาข้อยุติทางแพ่งต่อความเสียหายดังกล่าวภายในระยะเวลา 60 วันนับตั้งแต่วันสุดท้ายของกิจกรรม และเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนที่จะดำเนินการฟ้องร้องทางแพ่งตามกระบวนการยุติธรรมของราชอาณาจักรไทย หรือเปิดเผยข้อพิพาทดังกล่าวต่อสาธารณชน
 20. หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 19. และ/หรือมีการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงที่ระบุไว้ในข้อ 19. ให้ถือว่าคิวบิกครีเอทีฟ และ/หรือผู้เข้าร่วมที่เป็นฝ่ายเสียหาย สละสิทธิ์การฟ้องร้องทางแพ่งที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายนั้นๆ ต่ออีกฝ่ายทันที ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งอาจสามารถฟ้องร้องทางแพ่งต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการละเมิดข้อตกลงที่ระบุไว้ในข้อ 19. หรือไม่ก็ได้
 21. หากมีการแก้ไขข้อตกลงฉบับนี้ภายหลังจากที่ผู้เข้าร่วมได้ดำเนินการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทางคิวบิกครีเอทีฟจะต้องทำการแจ้งผู้เข้าร่วมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนวันเริ่มกิจกรรมอย่างน้อย 14 วัน โดยหากเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้น ผู้เข้าร่วมสามารถบอกยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม และขอรับเงินคืนได้เต็มจำนวน โดยจำเป็นต้องแจ้งความประสงค์ก่อนหน้าวันเริ่มกิจกรรมอย่างน้อย 7 วัน
เงื่อนไขและข้อตกลงเวาเชอร์ส่วนลดค่าธรรมเนียมจากการรายส่งเสริมการขาย

ฉบับวันที่ 1 มิถุนายน 2562

 1. เวาเชอร์ส่วนลดค่าธรรมเนียมจากการรายการส่งเสริมการขาย (“เวาเชอร์”) สามารถใช้เพื่อแทนส่วนลดในการลงทะเบียนกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของคิวบิกครีเอทีฟได้จากอัตราปกติ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ หรืออัตราพิเศษได้
 2. เวาเชอร์นี้ไม่สามารถใช้เพื่อชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนกิจกรรมหรือโครงการ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมส่วนเงินสกุลต่างประเทศ หรือค่าธรรมเนียมการยกเลิกกิจกรรม และอาจไม่สามารถใช้ได้กับกิจกรรมหรือโครงการที่ระบุว่าไม่สามารถใช้เวาเชอร์นี้ได้
 3. เวาเชอร์จะสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว แต่สามารถใช้ลงทะเบียนมากกว่าหนึ่งกิจกรรมหรือโครงการพร้อมกันได้ ส่วนต่างที่เหลืออยู่ของเวาเชอร์จะไม่สามารถเก็บมาใช้ในครั้งถัดไปได้
 4. เวาเชอร์สามารถใช้ได้เฉพาะกับการลงทะเบียนให้ชื่อและนามสกุลที่ระบุไว้เท่านั้น ไม่สามารถใช้ลงทะเบียนให้กับบุคคลอื่นได้ เว้นแต่มีการระบุไว้ในเวาเชอร์เป็นอย่างอื่น
 5. เวาเชอร์สามารถใช้ลงทะเบียนได้จนถึงเวลาหมดอายุที่กำหนดเท่านั้น แต่สามารถใช้ลงทะเบียนกับกิจกรรมหรือโครงการที่จัดขึ้นหลังจากวันหมดอายุได้
 6. ในกรณีที่มีการยกเลิกการลงทะเบียน อาจมีการคืนค่าธรรมเนียมตามข้อกำหนดของการลงทะเบียนนั้นๆ แต่ส่วนที่ชำระด้วยเวาเชอร์นี้จะไม่สามารถขอคืนได้ในทุกกรณี และเวาเชอร์ไม่สามารถใช้แทนส่วนค่าธรรมเนียมการยกเลิกได้
 7. คิวบิกครีเอทีฟสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เพิ่มเติม หรือแก้ไขเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นใดในการใช้เวาเชอร์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
นโยบายด้านเนื้อหาและค่านิยม

ฉบับวันที่ 1 มิถุนายน 2565

นโยบายด้านเนื้อหาและค่านิยมนี้ กำหนดไว้เพื่อเป็นแนวทางในการนำเสนอเนื้อหาและค่านิยมต่างๆ ในกิจกรรม โครงการ ค่าย สื่อ หรือการสื่อสารเนื้อหาในรูปแบบอื่นใด (“กิจกรรม”) ต่อผู้เข้าร่วม นักเรียน ครู อาจารย์ ชาวค่าย หรือผู้ปกครอง (“ผู้เข้าร่วม”) ของคิวบิกครีเอทีฟ (“คิวบิกครีเอทีฟ”) และเป็นข้อมูลประกอบให้แก่ผู้เข้าร่วมในการตัดสินใจก่อนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของคิวบิกครีเอทีฟ

การใช้ภาษา

การใช้ภาษาในกิจกรรมหรืองานอำนวยการแวดล้อมอื่นใดของคิวบิกครีเอทีฟจะต้องใช้ภาษาอย่างถูกต้องตามหลักที่ยอมรับโดยทั่วไปของภาษานั้นๆ และเหมาะสมแก่กาลเทศะตามแต่โอกาสและเหตุการณ์ที่ใช้

การใช้ภาษาทั้งหมดของคิวบิกครีเอทีฟจะต้องอยู่ในขอบเขตของความสุภาพที่ยอมรับได้โดยทั่วไป

ในบางโอกาสคิวบิกครีเอทีฟอาจจงใจใช้ภาษาอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่สุภาพเพื่อประโยชน์ในการสร้างบรรยากาศความขบขัน ความแปลกใหม่ หรือการเล่นคำเพื่อสอดรับกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้นๆ ซึ่งการนำเสนอนั้นจะปรากฎอย่างชัดแจ้งว่าการใช้ภาษาเหล่านี้คือการใช้ภาษาที่ผิดหรือไม่สุภาพ หรือไม่เช่นนั้นคิวบิกครีเอทีฟจะมีการแนะนำเพิ่มเติมเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้เข้าร่วม

สิ่งแวดล้อม

คิวบิกครีเอทีฟจะพยายามส่งเสริมค่านิยมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนในกิจกรรมของคิวบิกครีเอทีฟเท่าที่จะเป็นไปได้

สุขอนามัย

คิวบิกครีเอทีฟจะพยายามส่งเสริมค่านิยมที่เกี่ยวกับการรักษาสุขอนามัย (เช่น การล้างมือก่อนการรับประทานอาหาร) ในกิจกรรมของคิวบิกครีเอทีฟเท่าที่จะเป็นไปได้

ความหลากหลาย

คิวบิกครีเอทีฟเคารพในความหลากหลายของสังคมมนุษย์ในมิติต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงศาสนา ความเชื่อ ชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง เพศสภาพ และความบกพร่องต่างๆ โดยความหลากหลายนี้อาจมีปรากฎในกิจกรรมต่างๆ ของคิวบิกครีเอทีฟ โดยจะอยู่ในรูปแบบที่แสดงให้เห็นว่าความหลายหลายเหล่านี้เป็นสิ่งปกติทั่วไปในสังคมมนุษย์

คิวบิกครีเอทีฟจะพยายามส่งเสริมค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับความแตกต่างหลากหลาย และการเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้อื่นเท่าที่จะเป็นไปได้

การเมือง

กิจกรรมของคิวบิกครีเอทีฟอาจมีการอ้างถึงแนวคิด ข้อมูล หรือเหตุการณ์ทางการเมืองต่างๆ ไม่จำกัดเฉพาะแต่ในประเทศไทย ทั้งนี้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองจะต้องเป็นในทางวิชาการและการศึกษา ซึ่งอาจมีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย แต่ต้องไม่เป็นในเชิงของการตัดสินถูกผิด

นอกจากนี้ในกิจกรรมอาจมีการอ้างถึงเหตุการณ์หรือบุคคลสาธารณะทางการเมืองเพื่อวัตถุประสงค์เชิงตลกขบขัน ทั้งนี้ต้องเป็นไปในรูปแบบที่ไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวอ้าง และเหมาะสมแก่ช่วงอายุของผู้เข้าร่วม

ความรุนแรง

กิจกรรมของคิวบิกครีเอทีฟอาจมีความรุนแรงประกอบอยู่ในกิจกรรม (เช่น การแสดงตลกที่มีการใช้วัตถุมวลเบาทุบตีผู้แสดง) โดยคิวบิกครีเอทีฟจะพิจารณาระดับของความรุนแรงดังกล่าวให้เหมาะสมแก่ช่วงอายุของผู้เข้าร่วมในกิจกรรมนั้นๆ

อุปกรณ์ประกอบกิจกรรมอาจมีสิ่งคล้ายอาวุธ (เช่น ดาบของเล่น หรือปืนของเล่น) ซึ่งคิวบิกครีเอทีฟจะพิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์เหล่านี้ให้เหมาะสมแก่ช่วงอายุของผู้เข้าร่วม และใช้เฉพาะอุปกรณ์ที่ปรากฎอย่างชัดแจ้งว่าไม่ใช่อาวุธจริง

เพศ

เนื้อหาที่เกี่ยวกับเพศในกิจกรรมของคิวบิกครีเอทีฟจะถูกจำกัดไว้เฉพาะในขอบเขตทางวิชาการและการศึกษาเท่านั้น ยกเว้นกิจกรรมที่มีเฉพาะผู้เข้าร่วมทุกคนมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป อาจมีการใช้เรื่องเพศเพื่อความตลกขบขันในระดับที่ยอมรับได้โดยทั่วไป

คำนำหน้าชื่อ

คิวบิกครีเอทีฟจะยกเว้นการใช้คำนำหน้าชื่อที่บ่งบอกถึงเพศสภาพหรือฐานะทางสังคมในกิจกรรมหรือกระบวนการดำเนินการต่างๆ เว้นแต่กฎหมายบังคับ โดยในกรณีดังกล่าวจะใช้คำนำหน้าชื่อที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายเท่านั้น ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง คำนำหน้าชื่อตามบัตรประชาชน ยศทางวิชาการ (ไม่รวมถึง ดร.) หรือยศทางราชการ

สิทธิ์เหนือร่างกาย

คิวบิกครีเอทีฟเคารพในสิทธิ์เหนือร่างกายของตนเองของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทีมงาน และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมทุกคน คิวบิกครีเอทีฟจะไม่ก้าวล่วง ขัดขวาง หรือส่งเสริมการกระทำใดๆ กับร่างกายของบุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำสีผม การสัก หรือการเจาะร่างกาย ยกเว้นแต่เพียงการแต่งกายที่เหมาะสมกับกิจกรรม สถานที่ หรือกฎเครื่องแบบที่กำหนดเท่านั้น รวมถึงจะไม่นำปัจจัยดังกล่าวประกอบในการพิจารณาคัดเลือกทีมงานหรือผู้ให้บริการที่จะร่วมงานกับคิวบิกครีเอทีฟ

เหล้าและบุหรี่

เนื้อหาที่เกี่ยวกับเหล้าและบุหรี่ในกิจกรรมของคิวบิกครีเอทีฟจะถูกจำกัดไว้เฉพาะในขอบเขตทางวิชาการและการศึกษาเท่านั้น ยกเว้นในบางกรณีที่เหล้าหรือบุหรี่อาจถูกใช้เพื่อประกอบสถานการณ์ต่างๆ ให้มีความชัดแจ้ง (เช่น การแสดงละครที่มีบทบาทคนกินเหล้า) ทั้งนี้เนื้อหาจะต้องแสดงอย่างชัดเจนถึงผลเสียของเหล้าและบุหรี่ หรือไม่เช่นนั้นคิวบิกครีเอทีฟจะมีการแนะนำเพิ่มเติมเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้เข้าร่วม

ยาเสพติด

การอ้างถึงยาเสพติดในกิจกรรมของคิวบิกครีเอทีฟจะต้องปรากฎอย่างชัดแจ้งว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย

การพนัน

การอ้างถึงการพนันในกิจกรรมของคิวบิกครีเอทีฟจะต้องปรากฎอย่างชัดแจ้งว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย

ทั้งนี้อาจมีองค์ประกอบบางส่วนภายในกิจกรรมของคิวบิกครีเอทีฟที่มีการสุ่ม (เช่น การจับฉลาก การทอยลูกเต๋า หรือการจับไพ่ เป็นต้น) ซึ่งวิธีการอาจคล้ายการพนัน หรืออุปกรณ์ที่ใช้อาจเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้เพื่อการพนันได้ ทั้งนี้การสุ่มเหล่านี้จะต้องให้ผลรางวัลเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเท่านั้น (เช่น คะแนน หรืออุปกรณ์ในการทำกิจกรรม)

เนื้อหาที่สร้างโดยผู้เข้าร่วม

กิจกรรมของคิวบิกครีเอทีฟอาจมีการเปิดให้ผู้เข้าร่วมสร้างและเผยแพร่เนื้อหาของตนเองต่อผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ หรือสาธารณะ (เช่น กิจกรรมการแสดงละคร) หรือภายในกิจกรรมผู้เข้าร่วมอาจเผยแพร่เนื้อหาอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ (เช่น ผ่านการพูดคุยเป็นการส่วนตัว) ทั้งนี้คิวบิกครีเอทีฟอาจไม่สามารถควบคุมเนื้อหาเหล่านี้ให้เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ได้

อย่างไรก็ตามหากคิวบิกครีเอทีฟทราบถึงการเผยแพร่เนื้อหาที่คิวบิกครีเอทีฟพิจารณาว่าไม่เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ คิวบิกครีเอทีฟจะให้ข้อมูลเพิ่มเติม ตักเตือน หรือดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อรักษามาตรฐานด้านเนื้อหาภายในกิจกรรมให้เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้หากเป็นไปได้

การตีความและขอบเขตความเหมาะสม

เนื้อหาต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้อาจมีสิ่งที่กำกวมและสามารถตีความหรือสร้างขอบเขตที่แตกต่างหลากหลายได้ขึ้นอยู่กับแนวคิดของผู้ตีความหรือกำหนดขอบเขต การดำเนินการต่างๆ จะอยู่ภายใต้บรรทัดฐานของคิวบิกครีเอทีฟ ซึ่งการตีความหรือกำหนดขอบเขตของคิวบิกครีเอทีฟอาจไม่ตรงกับผู้เข้าร่วม

ขอบเขตความรับผิดชอบ

แนวปฏิบัติต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้เป็นแนวปฏิบัติของคิวบิกครีเอทีฟเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้เข้าร่วมและผู้ปกครองในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของคิวบิกครีเอทีฟ อย่างไรก็ตามคิวบิกครีเอทีฟไม่สามารถรับผิดชอบต่อการดำเนินการใดๆ ของคิวบิกครีเอทีฟที่ผู้เข้าร่วม ผู้ปกครอง หรือบุคคลภายนอกเห็นว่าไม่ตรงกับนโยบายฉบับนี้

ทั้งนี้หากบุคลากรของคิวบิกครีเอทีฟดำเนินกิจกรรมที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้ภายใต้การตีความและกำหนดขอบเขตของคิวบิกครีเอทีฟ คิวบิกครีเอทีฟอาจพิจารณาลงโทษบุคลากรของคิวบิกครีเอทีฟเป็นรายกรณี

การติดต่อคิวบิกครีเอทีฟ

หากผู้เข้าร่วมมีข้อสงสัยที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อกังวลถึงกิจกรรมที่อาจไม่เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ สามารถติดต่อคิวบิกครีเอทีฟผ่านอีเมล contact@cubiccreative.org หรือทางไปรษณีย์ที่ บริษัท คิวบิกครีเอทีฟ จำกัด 99/36 ซอย 44 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

นโยบายฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลพินิจของคิวบิกครีเอทีฟโดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับเว็บไซต์และบริการออนไลน์ของคิวบิกครีเอทีฟ

ฉบับวันที่ 1 ธันวาคม 2556

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับเว็บไซต์และบริการออนไลน์ของคิวบิกครีเอทีฟ (“นโยบาย”) ฉบับนี้ระบุถึงนโยบายการจัดเก็บข้อมูล, ใช้งานข้อมูล, และส่งต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ที่เข้าใช้งานระบบเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ (“ผู้ใช้”) ของ บริษัท คิวบิกครีเอทีฟ จำกัด (“คิวบิกครีเอทีฟ”) ภายใต้โดเมน cubiccreative.org, cubiccreative.net, cubiccreative.in.th, cubic.in.th, qbic.cc, คิวบิกครีเอทีฟ.ไทย, คิวบิก.ไทย, paduppa.com หรือโดเมนของผู้ให้บริการอื่นใดที่คิวบิกครีเอทีฟใช้บริการอยู่ (“บริการออนไลน์”) ซึ่งอาจรวมถึงโดเมนลูกของโดเมนที่ระบุดังกล่าว โดยไม่จำกัดถึงอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย หรือวิธีการเข้าใช้งานของผู้ใช้ โดยเมื่อผู้ใช้เข้าใช้งานบริการออนไลน์ใดๆ ของคิวบิกครีเอทีฟ ถือเป็นการยินยอมให้คิวบิกครีเอทีฟใช้งานข้อมูลจากผู้ใช้ตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้

ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บ

คิวบิกครีเอทีฟอาจจัดเก็บและบันทึกข้อมูลเหล่านี้ไว้เมื่อผู้ใช้เข้าใช้งานบริการออนไลน์ของคิวบิกครีเอทีฟ

ข้อมูลที่ผู้ใช้ให้โดยตรง โดยผู้ใช้เป็นผู้ส่งข้อมูลดังกล่าวให้ผ่านแบบฟอร์มหรือรูปแบบอื่นใดบนบริการออนไลน์ด้วยตนเอง ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการลงทะเบียน PlayPass ID, การสมัครเข้าร่วมโครงการ หรือการส่งข้อความออนไลน์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อ, ข้อมูลที่ติดต่อ, ข้อมูลด้านการเงิน หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นใด

ข้อมูลจากผู้ให้บริการออนไลน์รายอื่น ในบางโอกาสบริการออนไลน์อาจมีการเก็บข้อมูลของผู้ใช้จากผู้ให้บริการออนไลน์รายอื่น ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริการสื่อสังคมออนไลน์, บริการอีเมล หรือบริการเครื่องมือค้นหา

ข้อมูลอุปกรณ์และเครือข่ายของผู้ใช้ โดยข้อมูลเหล่านี้อาจถูกส่งมาโดยอัตโนมัติโดยอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ที่ผู้ใช้ใช้งานอยู่ตามมาตรฐานการสื่อสารที่ใช้งาน หรือเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อของเครือข่าย ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหมายเลขไอพี, ซอฟต์แวร์ที่ใช้งาน หรือคุณสมบัติของอุปกรณ์

เอชทีทีพีคุกกี้ บริการออนไลน์อาจมีการจัดเก็บข้อมูลเอชทีทีพีคุกกี้ไว้ในอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ของผู้ใช้ และข้อมูลนี้อาจถูกเรียกใช้อีกครั้งโดยบริการออนไลน์เพื่อใช้ประกอบการทำงานต่างๆ ของบริการออนไลน์ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเก็บข้อมูล PlayPass ID เพื่อการล็อกอินในอนาคต, ข้อมูลการเข้าชมหน้าต่างๆ ของเว็บไซต์ หรือการตรวจสอบการเข้าใช้งานบริการออนไลน์ ผู้ใช้สามารถตั้งค่าอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ของผู้ใช้ไม่ให้บริการออนไลน์บันทึกข้อมูลเหล่านี้ได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามการปิดการเข้าถึงข้อมูลเอชทีทีพีคุกกี้อาจส่งผลถึงคุณภาพการใช้งานบริการออนไลน์ของผู้ใช้

การใช้งานและส่งต่อข้อมูล

การใช้งานของผู้ใช้ คิวบิกครีเอทีฟอาจใช้งานข้อมูลหรือส่งต่อข้อมูลของผู้ใช้เพื่อประกอบการใช้งานบริการออนไลน์ของผู้ใช้เอง หรือกับผู้ใช้คนอื่นๆ โปรดพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนการส่งข้อมูลต่างๆ เข้าสู่ระบบบริการออนไลน์ สำหรับข้อมูลที่มีการจัดเก็บควบคู่กับการลงทะเบียนบัญชีออนไลน์ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง PlayPass ID ผู้ใช้สามารถจัดการข้อมูลเหล่านี้ได้ด้วยตนเองผ่านระบบของบัญชีออนไลน์นั้นๆ

การใช้งานโดยคิวบิกครีเอทีฟ โดยคิวบิกครีเอทีฟหรือทีมงานของคิวบิกครีเอทีฟอาจมีการใช้ข้อมูลต่างๆ เพื่อดำเนินโครงการหรือกิจกรรมของคิวบิกครีเอทีฟ โดยข้อมูลต่างๆ จะถูกใช้งานและส่งต่อภายในคิวบิกครีเอทีฟผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ด้วยความระมัดระวังสูงสุด อย่างไรก็ตามทางคิวบิกครีเอทีฟไม่อาจยืนยันถึงความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยข้อมูลของผู้ใช้อาจมีการรั่วไหลไปยังบุคคลภายนอกได้จากเหตุสุดวิสัยต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความผิดพลาดของระบบ, การโจมตีระบบ หรือภัยธรรมชาติ

บุคคลที่สาม โดยคิวบิกครีเอทีฟอาจจำเป็นต้องมีการส่งต่อข้อมูลต่างๆ ให้กับผู้ให้บริการของคิวบิกครีเอทีฟ, หน่วยงานร่วมจัดโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมของคิวบิกครีเอทีฟ คิวบิกครีเอทีฟจะพยายามส่งต่อข้อมูลเหล่านี้เท่าที่จำเป็น และบุคคลที่สามเหล่านั้นอาจมีการบันทึกหรือส่งต่อข้อมูลเหล่านั้นเพื่อให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปได้อย่างราบรื่น

การโฆษณา ข้อมูลอาจถูกใช้โดยคิวบิกครีเอทีฟ หรือผู้ให้บริการโฆษณาของคิวบิกครีเอทีฟเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด หรือใช้เพื่อพิจารณาการแสดงโฆษณาบนสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทั้งในระบบออนไลน์และสื่อทั่วไป

ภาครัฐ ข้อมูลอาจถูกส่งต่อให้กับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่ร้องขอโดยอำนาจตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย คิวบิกครีเอทีฟจะมีการดำเนินการต่างๆ ด้วยความรอบคอบ และจะส่งต่อข้อมูลเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

การเก็บข้อมูลในระยะยาว

ข้อมูลต่างๆ อาจมีการทำซ้ำและเก็บบันทึกไว้ในระยะยาว แม้ว่าผู้ใช้อาจมีการแจ้งลบข้อมูลดังกล่าวจากระบบแล้ว ซึ่งอาจเป็นผลจากกระบวนการสำรองข้อมูลของระบบ หรือเป็นการดำเนินการตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

ความปลอดภัย

ความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคิวบิกครีเอทีฟ การเชื่อมต่อระหว่างบริการออนไลน์กับผู้ใช้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเช่นหมายเลขบัตรเครดิตจะถูกส่งโดยใช้มาตรฐานการเข้ารหัสข้อมูล TLS/SSL และแม้ว่าเราจะตั้งใจดำเนินการตามขั้นตอนมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านความปลอดภัยต่างๆ อย่างเต็มที่ แต่ไม่มีการส่งข้อมูลหรือจัดเก็บข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัยสมบูรณ์แบบ เราจึงไม่สามารถยืนยันถึงความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์ โปรดติดต่อคิวบิกครีเอทีฟหากผู้ใช้ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการแจ้งปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย

ผู้เยาว์

บริการออนไลน์อาจมีการเก็บข้อมูลต่างๆ โดยอัตโนมัติโดยไม่อาจแยกแยะอายุของผู้ใช้ได้ หากผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์พบหรือมีความสงสัยว่าผู้เยาว์ในความดูแลของตนได้ส่งข้อมูลเข้าสู่บริการออนไลน์โดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม โปรดติดต่อคิวบิกครีเอทีฟเพื่อดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวจากระบบ

การติดต่อคิวบิกครีเอทีฟ

หากผู้ใช้มีข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับเว็บไซต์และบริการออนไลน์ของคิวบิกครีเอทีฟฉบับนี้ โปรดติดต่อทีมงานผ่านอีเมล contact@cubiccreative.org หรือทางไปรษณีย์ที่ บริษัท คิวบิกครีเอทีฟ จำกัด 99/36 ซอย 44 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

นโยบายฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม หากคิวบิกครีเอทีฟเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการลดทอนสิทธิ์ของผู้ใช้ คิวบิกครีเอทีฟจะมีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของคิวบิกครีเอทีฟ หากผู้ใช้ยังคงมีการใช้งานบริการออนไลน์ภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ใช้ยอมรับนโยบายใหม่โดยปริยาย