fbpx

Cubic Scholarship Program

Cubic Scholarship Program

เพราะเราเชื่อว่าทุกคนควรได้รับสิทธิ์ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ที่สนุก…มาก โครงการ Cubic Scholarship Program จึงเปิดโอกาสให้น้องๆ ที่อาจมีข้อจำกัดด้านทุนทรัพย์ในการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของคิวบิกครีเอทีฟ สามารถลงทะเบียนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ในอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของแต่ละครอบครัว

ที่มาของโครงการ

นับตั้งแต่ปี 2552 คิวบิกครีเอทีฟเริ่มมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย สุขภาพ และการเข้าถึง (Safety, Health and Accessibility Information) โครงการต่างๆ ของคิวบิกครีเอทีฟล้วนแล้วแต่เป็นโครงการที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมทางการเรียนรู้ในด้านต่างๆ พร้อมด้วยความสนุกสนานอันเป็นเอกลักษณ์ของคิวบิกครีเอทีฟ แต่เนื่องด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ประณีตและมุ่งเน้นประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ จึงทำให้โครงการของคิวบิกครีเอทีฟเป็นโครงการที่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรในการพัฒนาและดำเนินการที่ค่อนข้างสูง อันส่งผลทำให้อัตราค่าลงทะเบียนมีอัตราที่สูงตามไปด้วย จนอาจเป็นการปิดกั้นโอกาสเยาวชนในอีกหลายๆ ส่วนที่น่าจะได้รับประโยชน์จากโครงการของคิวบิกครีเอทีฟ

เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าถึงกิจกรรมของคิวบิกครีเอทีฟมากขึ้น ทางคิวบิกครีเอทีฟจึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้น้องๆ ที่อาจมีข้อจำกัดด้านทุนทรัพย์ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการของคิวบิกครีเอทีฟในอัตราที่สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในคร้งนี้ จะเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้น้องๆ ในทุกกลุ่มสังคมได้มีโอกาสร่วมประสบการณ์การเรียนรู้ที่สนุกสนานได้ทัดเทียมกัน

โครงการที่ร่วม Cubic Scholarship Program

 • Cubic Science Explorer (9 – 13 ตุลาคม 2566)  
 • Cubic Creative Camp 24 (16 – 20 ตุลาคม 2566)  

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ที่สถาบันการศึกษาในประเทศไทย
 2. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามคุณสมบัติที่กิจกรรม/โครงการนั้นๆ ระบุไว้
 3. สามารถดูแลตนเองได้ และสมัครใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
 4. ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองที่มีฐานะเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย
 5. เข้าใจและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ และข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ของกิจกรรม/โครงการที่สมัคร
 6. ผู้สมัครต้องไม่ได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการนั้นๆ ผ่านช่องทางอื่นๆ ไว้แล้ว

ขั้นตอนการขอรับสิทธิ์

 1. ผู้สมัครระบุโครงการที่ต้องการลงทะเบียน และอัตราค่าธรรมเนียมที่พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของตนเอง หรือแจ้งความประสงค์เพื่อขอเว้นค่าธรรมเนียมทั้งหมด
 2. ผู้สมัครส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ประกอบกับข้อมูลตามข้อ 1. มาทางไปรษณีย์หรืออีเมล contact@cubiccreative.org โดยจะต้องส่งถึงคิวบิกครีเอทีฟภายใน 7 วันก่อนวันแรกของกิจกรรม/โครงการที่ต้องการสมัคร
  1. อย่างใดอย่างหนึ่ง: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาสูติบัตร หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา
  2. จดหมายหรือข้อความที่ระบุเหตุผลที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ โดยผู้สมัครจะต้องเป็นคนเขียนหรือพิมพ์ด้วยตนเอง
  3. ไม่จำเป็น: สำเนาหลักฐานอื่นใดที่ต้องการประกอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลตามข้อ 2.2. (เช่น สลิปเงินเดือน, สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร, หนังสือรับรองจากสถานที่ทำงาน และ/หรือบุคคลอ้างอิงจากสถานที่ทำงาน)
  4. หมายเลขโทรศัพท์ของผู้สมัคร และ/หรือของผู้ปกครอง
  5. ไม่จำเป็น: หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ (เช่น บุคลากรของสถาบันการศึกษา, ผู้บังคับบัญชา)
 3. คิวบิกครีเอทีฟอาจมีการติดต่อผู้สมัคร, ผู้ปกครอง, บุคลากรของสถาบันการศึกษา และ/หรือบุคคลอ้างอิงอื่นๆ เพื่อขอหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา
 4. คิวบิกครีเอทีฟจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันก่อนวันแรกของกิจกรรม/โครงการ ทั้งนี้หากไม่มีการติดต่อกลับจากคิวบิกครีเอทีฟ ให้ถือว่าผู้สมัครไม่ผ่านการพิจารณา อนึ่ง คิวบิกครีเอทีฟไม่จำเป็นต้องชี้แจงผลการตัดสินนี้แต่อย่างใด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แบบฟอร์มออนไลน์