fbpx

Cubic Science Explorer Camp

เปิดโลกการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อแรงบันดาลใจไม่รู้จบ

เปิดโลกการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์พร้อมกับพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ในสุดยอดค่ายการเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยกิจกรรม การทดลอง และโครงงานแสนสนุกมากมายที่จะสร้างแรงบันดาลใจและเจตคติที่ดีของชาวค่ายสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตในสไตล์ของคิวบิกครีเอทีฟ

อายุลักษณะกิจกรรม
6 – 9 ปีเวิร์กช็อป และโครงงานทดลองทางวิทยาศาสตร์

ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)

ทุกกิจกรรมในค่ายนี้ถูกออกแบบให้น้องๆ ได้สัมผัสกับปัญหาทางวิทยาศาสตร์อย่างง่าย หลาย ๆ รูปแบบ และนำไปสู่การทดลองทางวิทยาศาสตร์อย่างง่าย เพื่อฝึกฝนการเริ่มเรียนรู้ด้วยตัวเองว่า “เมื่อทำสิ่งนั้นแล้ว…ผลจึงสิ่งนี้ แล้วเพราะอะไรสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น?” นำไปสู่ความอยากรู้อยากเห็นสิ่งใหม่ โดยความสนุกสนานของการทดลองจะดึงดูดให้น้องๆ จดจ่อกับการเรียนรู้ และสุดท้ายนำไปสู่การเรียนรู้จากทุกความสำเร็จและล้มเหลวที่ไม่สิ้นสุด

การแก้ปัญหา (Problem Solving)

ทุกกิจกรรมในค่ายนี้ถูกออกแบบให้นำเสนอปัญหาในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้น้องๆ ได้ฝึกฝนและบูรณาการความรู้และทักษะอย่างหลากหลายเพื่อเข้ามาแก้ปัญหา เช่น การสังเกตุการณ์ การวิเคราะห์อย่างมีตรรกะ โดยความสนุกสนานแปลกใหม่ของกิจกรรมจะดึงดูดให้น้องๆ จดจ่อกับการแก้ไขปัญหา และสุดท้ายนำไปสู่การเรียนรู้จากทุกความสำเร็จและล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้น

ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

ด้วยกิจกรรมที่เน้นการสร้างคำถามปลายเปิด และบรรยากาศที่เปิดกว้างต่อการแสดงความคิดเห็น พี่ๆ คิวบิกครีเอทีฟทุกๆ คนได้รับการฝึกฝนถึงวิธีการพูดคุยและตั้งคำถามกับน้องๆ เพื่อกระตุ้นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือกระบวนการแก้ปัญหาตลอดระยะเวลาค่าย

การอยากรู้อยากเห็น (Curiosity)

การอยากรู้อยากเห็น เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ ในค่ายวิทยาศาสตร์ Cubic Science Explorer Camp พี่เลี้ยงในค่ายวิทยาศาสตร์จะถูกฝึกฝนโดยทีมงานคิวบิกครีเอทีฟให้มีความเชี่ยวชาญในการจุดประกายความอยากรู้อยากเห็น เมื่อน้องเริ่มมีความอยากรู้อยากเห็นแล้ว ก็จะนำไปสู่ฝึกการตั้งคำถาม และสมมุติฐาน อย่างสร้างสรรค์

การคิดริเริ่ม (Initiative)

หลังจากที่น้องๆ มีความอยากรู้อยากเห็น ฝึกการตั้งคำถาม และสมมุติฐานต่อสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างสร้างสรรค์แล้ว น้องๆ ชาวค่ายจะเริ่มต้นการคิดริเริ่มหาวิธีการทดลองสมมุติฐานที่ตนเองตั้งขึ้นมาเพื่อทดสอบว่าสมมุติฐานที่น้องๆ ตั้งขึ้นมานั้นเป็นจริงหรือไม่? โดยพี่เลี้ยงจะมีหน้าที่คอยสังเกตุการณ์ ช่วยเหลือ และแนะนำทางให้กับน้องๆ โดยไม่มีผิดไม่มีถูก

ความวิริยะ (Persistence/grit)

ค่ายนี้จะฝึกฝนให้น้องๆ มีความวิริยะ อุตสาห์ ตามสไตล์คิวบิกครีเอทีฟ เราเรียกว่า “Fail Fast Learn Fast” โดยผ่านกิจกรรมที่ออกแบบไว้อย่างแยบยล น้องๆ จะได้เรียนรู้การกล้าที่จะเชิญหน้ากับความล้มเหลว และเรียนรู้การยอมรับในตัวเอง การเรียนรู้ในสิ่งที่ผิดพลาด และการให้โอกาสตนเองเพื่อกลับมาเข้มแข็งกว่าเดิมอย่างรวดเร็ว

การปรับตัว (Adaptability)

กิจกรรมในค่ายวิทยาศาสตร์ Cubic Science Explorer Camp เรายังสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เหมาะสมกับน้องๆ กระตุ้นให้เกิดการปรับตัว และสร้างแรงบันดาลใจ และเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ทำให้น้องๆ ที่ผ่านการเข้าค่ายนี้ เห็นว่า วิทยาศาสตร์นั้นเป็นเรื่องง่าย กล้าที่จะเผชิญหน้า และชื่นชอบหลงใหลในโลกแหางวิทยาศาสตร์

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21

วิทยากร

รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ ที่ปรึกษาคิวบิกครีเอทีฟ

กิจกรรมต่างๆ ใน Cubic Science Explorer ได้รับการออกแบบหลักสูตรโดย รศ.ยืน ภู่วรวรรณ นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ชาวไทยรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2539 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์, อดีตอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเคยดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวข้อการเรียนรู้

หัวข้อที่ 1 – กลศาสตร์

เรียนรู้กลศาสตร์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ จุดศูนย์ถ่วง คาดดีด และคานงัด ผ่านการทดลองแสนสนุกมากมาย แล้วจบวันด้วยการแข่งขันเครื่องร่อนแสนสนุก

หัวข้อที่ 2 – ความดัน

เรียนรู้เรื่องความดัน ไอน้ำ แก๊ส และแรงลอยตัว ผ่านการทดลองแสนสนุกมากมาย แล้วมาสนุกกับโครงงานสร้างเครื่องดูดฝุ่นสุดหรรษาของน้องๆ เอง

หัวข้อที่ 3 – เคมี

เรียนรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีที่มีอยู่รอบตัวน้องๆ ผ่านโครงงานวิทยาศาสตร์การสร้างจดหมายลับด้วยหมึกล่องหน ภูเขาไฟในบ้าน และสเลอปี้แสนอร่อยๆ ที่น้องๆ ทำเองได้

หัวข้อที่ 4 – เทคโนโลยี

เรียนรู้การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์มาเป็นเทคโนโลยีรอบตัวที่สามารถใช้งานได้จริง ไม่ว่าจะเป็นแม่เหล็ก อุปกรณ์โฮโลแกรม ทรายปั้นแสนสนุก และประดิษฐ์นาฬิกาเรือนโปรดของน้องเอง

หัวข้อที่ 5 – ไฟฟ้า

เรียนรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้า การต่อวงจร ขดลวดไฟฟ้า และสร้างเกมขดลวดไฟฟ้าแสนสนุกด้วยตนเอง

ตารางกิจกรรม

วันที่หัวข้อกิจกรรม
1กลศาสตร์
2ความดัน
3เคมี
4เทคโนโลยี
5ไฟฟ้า

อะไรที่ทำให้คิวบิกครีเอทีฟแตกต่าง?

ความสนุกสู่การเรียนรู้

คิวบิกครีเอทีฟเชื่อว่าความสนุกจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เราจึงลงรายละเอียดในทุกๆ แง่มุมตั้งแต่กิจกรรม อุปกรณ์ประกอบ ภาพและเสียง พี่เลี้ยง หรือแม้แต่อาหารภายในค่าย ทั้งหมดถูกออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกลมกลืน เกิดเป็นทำนองแห่งความสนุกที่ใครยากจะเทียบได้

ความประทับใจสู่การจดจำ

ทุกคนย่อมสามารถจดจำประสบการณ์ที่ประทับใจเป็นพิเศษได้ จึงเป็นเหตุผลที่คิวบิกครีเอทีฟพยายามสร้างความประทับใจและอารมณ์ร่วม เพราะเมื่อน้องมีความประทับใจแล้ว เรื่องราวการเรียนรู้ต่างๆ ได้รับภายในค่ายก็จะติดตัวไปตราบนานเท่านาน และนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงจัดคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบในคืนวันสุดท้ายนั่นเอง

ประสบการณ์สู่ทักษะ

จะมีอะไรที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่าการได้ลองพบกับปัญหาเหล่านั้นด้วยตนเอง ทุกกิจกรรมจึงมุ่งเน้นให้เกิดประสบการณ์ตรงในหลากรูปแบบปัญหาที่ต้องประสานทักษะและความรู้ต่างชนิดเข้าด้วยกัน ด้วยการออกแบบจากทีมงานและที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา จึงมั่นใจได้ว่าทุกกิจกรรมจะนำสู่การเสริมสร้างทักษะอย่างแน่นอน

ผสานเทคโนโลยีทันสมัย

เรามองหาเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆ มาประกอบการจัดการเรียนรู้อยู่เสมอ เพื่อเปิดความเป็นไปได้ใหม่ๆ ให้กิจกรรมไม่น่าเบื่อ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง เช่นการใช้ iPad ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายประกอบในหลากหลายกิจกรรม ไปจนถึงการดำเนินการต่างๆ ของทีมงานเพื่อคุณภาพของงานที่ดีที่สุดสำหรับน้องๆ ของเรา

การดูแลที่ใกล้ชิด

น้องๆ จะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมงานด้วยมาตรฐานระดับสูงของคิวบิกครีเอทีฟดังต่อไปนี้

  • ทีมงานคิวบิกครีเอทีฟที่มีประสบการณ์จัดค่ายเยาวชนมากว่า 18 ปี
  • พี่เลี้ยงที่มีหน้าที่ดูแลน้องโดยตรงอย่างเดียวในอัตราส่วน 1:5 และทีมงานทั้งค่ายในอัตราส่วน 1:2
  • อาหารกลางวัน และอาหารว่างวันละ 3 มื้อ
  • กิจกรรมทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ Cubic Creative PlayCube
  • ในเหตุการณ์ไม่คาดฝัด รถฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงที่พร้อมที่จะพาน้องไปยังโรงพยาบาลวิภาวดี พร้อมประกันอุบัติเหตุ

กำหนดการล่าสุด

สามารถดูกำหนดการค่าย Cubic Science Explorer Camp ที่เปิดรับลงทะเบียนล่าสุด รวมถึงข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมภายในค่าย กำหนดการ อัตราค่าธรรมเนียม และขั้นตอนการลงทะเบียนได้ตามรายการด้านล่างนี้

รอบวันอาทิตย์

วันอาทิตย์ ที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 09:30 – 12:00, 13:30 – 16:00 ณ Little Stump
(บริการอาหารกลางวันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เมื่อลงทะเบียนทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย)

รอบปิดเทอม 1

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09:30 – 16:30 ระหว่างวันที่ 9 – 13 ตุลาคม 2566 ณ Little Stump
รวม 5 วัน 30 ชั่วโมง (บริการอาหารกลางวันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

อัตราค่าธรรมเนียม

รอบเรียน
รวม 5 วัน (30 ชั่วโมง)
อัตราค่าธรรมเนียม
รอบวันอาทิตย์
อา. 17 ก.ย. 66
2,000 บาท
สำหรับการลงทะเบียนแบบครึ่งวัน
4,000 บาท
สำหรับการลงทะเบียนแบบเต็มวัน
รอบปิดเทอม 1
จ. 9 – ศ. 13 ต.ค. 66
18,500 บาท

อัตราพิเศษและโปรโมชั่นปัจจุบัน

รับส่วนลดเพิ่มเติม 200 บาท เมื่อลงทะเบียนในรอบวันอาทิตย์ทั้งเช้าและบ่าย (ชำระ 3,800 บาท จาก 4,000 บาท)

รับส่วนลดพิเศษ เมื่อลงทะเบียน Cubic Science Explorer Camp รอบปิดเทอม ตุลาคม ตั้งแต่วันนี้ – 22 กันยายน 2566 เวลา 12:00 ดังต่อไปนี้:

  • รับส่วนลด 5% เมื่อลงทะเบียน 1 คน (ชำระเพียง 17,575 บาท)
  • รับส่วนลด 10% เมื่อลงทะเบียนพร้อมกัน 2 คน (เฉลี่ยคนละ 16,650 บาท)

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

โปรดติดต่อทีมงานของเราเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคอร์ส หรือขอรับคำปรึกษาเพื่อเลือกคอร์สที่เหมาะสม

แบบฟอร์มออนไลน์