fbpx

21st Century Skills ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

21st Century Skills

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนบางครั้งผู้คนยังตามไม่ทัน โลกแห่งการเรียนรู้ก็เช่นกัน ไม่ได้สิ้นสุดแค่ในห้องเรียนอีกต่อไป ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) จึงมีบทบาทสำคัญที่จะทำให้น้องๆ สามารถก้าวทันโลก และสามารถอยู่รอดได้ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำคัญอย่างไร?

“น้องๆ ในวันนี้ กว่าจะจบการศึกษา ใช้ชีวิตในสังคม คงอีกกว่าสิบปี โลกอนาคตเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่เนื้อหาความรู้ แต่ขึ้นกับกระบวนการพัฒนาทักษะที่สำคัญแห่งศตวรรษที่ 21 ทักษะการคิดเป็นระบบ มีเหตุผล แก้ปัญหาได้ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ สร้างสรรค์ มีจินตนาการ พัฒนานวัตกรรม มีความสามารถในการสื่อสาร เป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีความสามารถอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีที่สมาร์ท มีความฉลาดทางดิจิทัล และมีความสุขที่พร้อมเป็นพลเมืองดิจิทัล การศึกษาวันนี้จึงต้องปรับเปลี่ยนให้พร้อมสู่อนาคต”

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
ที่ปรึกษาและวิทยากรคิวบิกครีเอทีฟ

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 คืออะไร? และมีอะไรบ้าง?

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 คือ รูปแบบการศึกษารูปแบบใหม่ที่ไม่ได้เรียนรู้เพื่อการสอบ แต่หากเป็นการเรียนรู้เพื่อนำไปต่อยอดเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่ขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงอันอย่างรวดเร็ว ซึ่งทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ประกอบไปด้วย 3 สาระการเรียนรู้หลัก กับ 16 ทักษะการเรียนรู้ ตามที่องค์การ World Economic Forum ได้ทำการสำรวจและวิเคราะห์จากความต้องการจากตลาดแรงงานทั่วโลก

อ้างอิงจากบทความวิจัย Fostering Social and Emotional Learning through Technology, World Economic Forum March 2016

Foundational Literacies

กลุ่มทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในอนาคต ได้แก่

 • Literacy ทักษะด้านภาษา
 • Numeracy ทักษะด้านการคำนวณ
 • Scientific literacy ทักษะด้านวิทยาศาสตร์
 • ICT literacy ทักษะด้านเทคโนโลยี
 • Financial literacy ทักษะด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน และภาวะการเป็นผู้ประกอบการ
 • Cultural and Civic literacy ทักษะด้านสังคมและวัฒนธรรม

Competencies

กลุ่มทักษะว่าด้วยการจัดการปัญหา ความท้าทาย กับความสามารถในการสื่อสารและความร่วมมือ ได้แก่

 • Critical Thinking/Problem Solving ทักษะด้านการแก้ปัญหา
 • Creativity ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์
 • Communication ทักษะด้านการสื่อสาร
 • Collaboration ทักษะด้านการร่วมมือ

Character Qualities

กลุ่มทักษะว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมรอบตัว ได้แก่

 • Curiosity การอยากรู้อยากเห็น
 • Initiative การคิดริเริ่ม
 • Persistence/grit ความวิริยะ
 • Adaptability การปรับตัว
 • Leadership ภาวะผู้นำ
 • Social and Cultural awareness ความตื่นรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม

สรุปว่า สาระการเรียนรู้ที่ 1 นั้น ว่าด้วยเรื่อง ทักษะเฉพาะทางพื้นฐาน หรือบางท่านอาจจะเรียกว่า Hard Skill ก็ได้ และสาระการเรียนรู้ที่ 2 และ 3 นั้น ว่าด้วยเรื่อง ทักษะทางด้านสังคม อารมณ์ และลักษณะนิสัยส่วนบุคคล หรือบางท่านอาจเรียกว่า Soft Skill นั้นเอง สาระการเรียนรู้ที่ 1 – 3 เป็นบริบทที่เราสามารถพบเจอได้ในปัจจุบันแล้ว

เราจะสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร?

ในสมัยก่อนเราอาจจะบอกว่า บุคคลที่มีทักษะทางเทคโนโลยีเป็นบุคคลที่มีพรสวรรค์ เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนผัน ทักษะทางเทคโนโลยีกลายเป็นสิ่งบังคับที่มนุษย์ทุกคนต้องมี มันไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์อีกต่อไป แต่หากเป็นการฝึกฝนตัวเองอย่างสม่ำเสมอผ่านระยะเวลาและการลงมือทำเพื่อให้เกิดความชำนาญ หรือที่หลายท่านเรียกว่า “พรแสวง”

คิวบิกครีเอทีฟ เราคือองค์กรเยาวชนแห่งการเรียนรู้ที่สนุก…มาก เพราะเราเชื่อว่า “ความสนุก” เปรียบเสมือนหัวไม้ขีดไฟ ส่วน “การเรียนรู้” เปรียบเสมือนไฟที่ถูกจุด เมื่อมันได้ถูกจุดประกายแล้วมันจะลามต่อเรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อเราสนุกไปกับการเรียนรู้ เหมือนกับปณิธานของเราที่ยังคงยึดมั่นมาโดยตลอด 18 ปี ซึ่งตรงกับผลการวิจัยขององค์การ World Economic Forum ที่จัดทำขึ้นในหัวข้อ Fostering Social and Emotional Learning through Technology ในปี 2016 อันได้แก่

Structure of Interactions

กระบวนการสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ที่คิวบิกครีเอทีฟ เราสร้างสวรรค์กิจกรรมการสร้างสภาวะจำลองให้ผู้เรียนเป็น “ผู้เล่น” มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทำให้ผู้เรียนได้สนุกกับการค้นพบ และเรียนรู้จากประสบการณ์ได้อย่างซ้ำๆ และต่อเนื่อง สั่งสมเรื่อยๆ จนก่อเกิดขึ้นเป็นทักษะ

Elements of Play

องค์ประกอบการเล่น กิจกรรมของเราสามารถปรับเปลี่ยนความยาก-ง่าย เพื่อตอบสนองต่อความสามรถในการเรียนรู้ สามารถตอบสนองจากการเล่นกิจกรรม เช่น เกิดผลที่เกิดจากการตัดสินใจต่อผู้เล่น ทำให้ผู้เล่นได้เกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่ได้ทำลงไป ยอมรับสิ่งที่ได้ทำลงไป และยอมรับผลที่เกิดขึ้นตามมา

Assessment and Reinforcement

รูปแบบของกระบวนการวัดผลที่มีการให้ผู้เล่นได้สะท้อนความคิดผ่านการจุดบันทึกจากเรื่องราวต่าง ๆ การวางแผนต่าง ๆ ในกิจกรรมเกมต่าง ๆ

ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่า ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งกับน้องๆ ในการอยู่รอดในโลกสมัยนี้ ซึ่งคิวบิกครีเอทีฟ เรามีผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ปกครองและน้องๆ เช่น

กิจกรรมค่ายเยาวชน

สุดยอดค่ายเยาวชนแห่งการเรียนรู้ทักษะแห่งอนาคตที่สนุก…มาก

ดูเพิ่มเติม

สุดยอดการผจญภัยเพื่อพัฒนาการพึ่งพาตนเอง

ดูเพิ่มเติม

สุดยอดการผจญภัยเพื่อพัฒนาการพึ่งพาตนเอง ณ ประเทศญี่ปุ่น

ดูเพิ่มเติม

สุดยอดค่ายการเรียนรู้ STEM ที่ไม่เหมือนใคร

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมเวิร์กชอปพัฒนาทักษะความรู้

คอร์สโค้ดดิ้งออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ

ดูเพิ่มเติม

สารพัดเวิร์กช็อปแสนสนุกเพื่ออัปสกิลแห่งโลกยุคใหม่ที่โรงเรียนไม่มีสอน

ดูเพิ่มเติม

บริการสำหรับลูกค้าองค์กร

บริการจัดค่ายเยาวชนแบบครบวงจรเพื่อการเรียนรู้ที่สนุก…มาก

ดูเพิ่มเติม