fbpx

Physics with Smartphone Workshop – Sound

23 กรกฎาคม 2565
มาเรียนรู้ฟิสิกส์ในหัวข้อเสียง โดยใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนเพื่อวัดค่าการทดลองเกี่ยวกับความดัง ความถี่ และความเร็วของเสียง

Physics with Smartphone Workshop – Gravity

23 กรกฎาคม 2565
มาเรียนรู้ฟิสิกส์ในหัวข้อแรงโน้มถ่วง โดยใช้สมาร์ทโฟนเพื่อวัดค่าการทดลองต่างๆ ที่เกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงและลูกตุ้ม

Physics with Smartphone Workshop – Sound

25 มิถุนายน 2565
มาเรียนรู้ฟิสิกส์ในหัวข้อเสียง โดยใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนเพื่อวัดค่าการทดลองเกี่ยวกับความดัง ความถี่ และความเร็วของเสียง

Physics with Smartphone Workshop – Gravity

25 มิถุนายน 2565
มาเรียนรู้ฟิสิกส์ในหัวข้อแรงโน้มถ่วง โดยใช้สมาร์ทโฟนเพื่อวัดค่าการทดลองต่างๆ ที่เกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงและลูกตุ้ม

Everyday Photo Editing Workshop

7 พฤษภาคม 2565
พัฒนาทักษะการปรับแต่งรูปเบื้องต้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้การใช้ของเครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรมปรับแต่งภาพทั่วไป และนำทักษะนี้ไปต่อยอดในการแต่งรูปในสไตล์ของตนเอง สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันทั่วไป โดยเน้นการเรียนรู้ทำความเข้าใจในระดับพื้นฐานที่สามารถนำไปใช้ได้กับทุกโปรแกรมแต่งภาพ

Everyday Spreadsheet Workshop

2 เมษายน 2565
เวิร์กช็อปนี้จะชวนให้น้องๆ มาเรียนรู้การใช้สเปรดชีตอย่าง Microsoft Excel หรือ Google Spreadsheet ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยคำนวณหรือจัดการข้อมูลมากประสิทธิภาพ เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียน หรือการทำงานในอนาคต นับว่าเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญในโลกยุคใหม่ที่ใครๆ ก็ต้องทำเป็น

Everyday Photo Editing Workshop

26 มีนาคม 2565
พัฒนาทักษะการปรับแต่งรูปเบื้องต้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้การใช้ของเครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรมปรับแต่งภาพทั่วไป และนำทักษะนี้ไปต่อยอดในการแต่งรูปในสไตล์ของตนเอง สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันทั่วไป โดยเน้นการเรียนรู้ทำความเข้าใจในระดับพื้นฐานที่สามารถนำไปใช้ได้กับทุกโปรแกรมแต่งภาพ

Presentation and Storytelling Workshop

19 มีนาคม 2565
พัฒนาทักษะการนำเสนอและการเล่าเรื่องให้ผู้ฟังเข้าใจ น่าฟัง ชวนติดตาม โดยเริ่มตั้งแต่การจัดระเบียบเนื้อหา วิธีการพูด น้ำเสียง ท่าทาง ไปจนถึงการทำสไลด์นำเสนอที่สวยงามและมีประสิทธิภาพ