fbpx

Health and Safety Information – Cubic STEM Camp

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

สำหรับ Cubic STEM Camp

ข้อมูลกิจกรรม

กิจกรรมต่างๆ ภายในค่ายของเราถูกออกแบบโดยให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามเพื่อความโปร่งใสและเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ปกครอง ทางทีมงานได้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพภายในค่ายดังต่อไปนี้

ของมีคม

ในบางกิจกรรมชาวค่ายอาจจะต้องใช้อุปกรณ์ที่มีคม อันได้แก่กรรไกรและคัตเตอร์ ชาวค่ายจะต้องมีทักษะในการใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ได้ นอกจากนี้วัสดุประกอบกิจกรรมอื่นๆ อาจมีส่วนที่เป็นอันตราย เช่นไม้เสียบลูกชิ้น โดยทั่วไปอุปกรณ์ทั้งหมดจะถูกตัดปลายแหลมหรือคมออกไปก่อนแล้ว แต่ก็อาจจะมีส่วนที่ตกหล่น หรือบางส่วนที่ไม่สามารถกำจัดได้อย่างหมดจดเช่นเสี้ยนไม้ ชาวค่ายต้องระมัดระวังในการใช้วัสดุเหล่านี้

การเคลื่อนไหว

กิจกรรมภายในค่ายหลายๆ กิจกรรมจะต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างรวดเร็ว เช่นการวิ่ง กระโดด หรือเต้น โดยกิจกรรมเหล่านี้มักถูกจัดขึ้นในพื้นที่ราบเพื่อลดความเสี่ยง อย่างไรก็ตามยังมีหลายๆ กิจกรรมที่อาจมีการเปิดให้ชาวค่ายเคลื่อนที่โดยอิสระ ซึ่งอาจมีพื้นที่ต่างระดับ ขั้นบันได หรือส่วนที่อาจทำให้สะดุดล้ม ชาวค่ายควรต้องระมัดระวังตนเองในสถานการณ์เหล่านี้

การใช้เสียง

กิจกรรมต่างๆ อาจต้องมีการใช้เสียง ชาวค่ายควรจะสามารถประมาณการใช้เสียงของตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เสียงแหบระหว่างช่วงค่าย ซึ่งจะทำให้เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ที่ต้องมีการสื่อสาร

การพักผ่อน (เฉพาะการลงทะเบียนแบบค่ายพักแรม)

ระหว่างช่วงค่าย ชาวค่ายจะต้องทำกิจกรรมต่างๆ ต่อเนื่องกันทุกๆ วัน โดยในแต่ละวันจะมีช่วงเวลากิจกรรมเฉลี่ยประมาณ 11 ชั่วโมง ชาวค่ายควรพักผ่อนให้เต็มที่ก่อนการเข้าค่ายเพื่อหลีกเลี่ยงการเจ็บป่วยระหว่างช่วงค่าย อนึ่ง ชาวค่ายจะได้พักผ่อนในแต่ละคืนไม่ตํ่ากว่า 8 ชั่วโมง ยกเว้นในคืนสุดท้ายไม่ตํ่ากว่า 6 ชั่วโมง

ห้องพักของชาวค่ายจะถูกจัดแบ่งโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และความสะดวกในการดูแลสวัสดิภาพของน้องเป็นสำคัญ โดยจะมีการจัดแยกห้องพักตามเพศสภาพ/เพศวิถีที่เหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นดุลพินิจของคิวบิกครีเอทีฟในการพิจารณา ทั้งนี้คิวบิกครีเอทีฟจะไม่มีการจัดห้องพักตามคำขอพิเศษของผู้ปกครองอย่างเด็ดขาด

กรณีฉุกเฉิน

ในกรณีที่ชาวค่ายประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยไม่สบาย ชาวค่ายจะได้รับการดูแลปฐมพยาบาลในเบื้องต้นจากทีมงานค่าย หากอาการไม่ทุเลา หรือหนักกว่าที่ทีมงานจะรับมือได้ ทางทีมงานจะส่งชาวค่ายไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้และเหมาะสมที่สุด ทั้งนี้ชาวค่ายทุกคนได้รับการประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 10,000 บาท และการเสียชีวิต 100,000 บาทจากบริษัทประกันภัย ทั้งนี้ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือความคุ้มครองของประกันภัย

ในกรณีฉุกเฉินเหล่านี้ ทางทีมงานจะติดต่อผู้ปกครองหรือญาติตามข้อมูลที่ระบุไว้ในการสมัคร อย่างไรก็ตามหากทีมงานไม่สามารถติดต่อญาติได้ภายใน 10 นาที ทางทีมงานค่ายขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจกระทำการใดๆ ที่จำเป็น

การใช้ยา

ในกรณีที่ชาวค่ายมีการเจ็บป่วยเล็กน้อย ทีมงานอาจพิจารณาเพื่อให้ชาวค่ายรับยาที่ทีมงานได้จัดเตรียมไว้ ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ในรายการบัญชียาสามัญประจำบ้านตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ในกรณีที่ชาวค่ายมีประวัติการแพ้ยาใดๆ ในบัญชียาสามัญประจำบ้าน โปรดแจ้งทีมงานล่วงหน้า

ทีมงานจะไม่มีการจ่ายยานอกบัญชียาสามัญประจำบ้านให้กับชาวค่ายโดยเด็ดขาด และทีมงานจะไม่สามารถรับผิดชอบต่อการรับประทานยานอกบัญชียาสามัญประจำบ้านของชาวค่ายได้ ในกรณีที่ชาวค่ายมียานอกบัญชียาสามัญประจำบ้านที่ต้องรับประทานในช่วงค่าย ชาวค่ายจะต้องรับผิดชอบในการรับประทานยาเหล่านั้นด้วยตนเอง

หน้ากากอนามัย

ชาวค่ายและทีมงานที่มีอาการไอ จาม คัดจมูก เป็นไข้ หรือมีอาการคล้ายไข้หวัดอื่นใด จะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ภายในสถานที่จัดกิจกรรมภายในอาคาร โดยคิวบิกครีเอทีฟจะมีหน้ากากอนามัยจัดเตรียมไว้ภายในค่ายอย่างพอเพียง

อาหาร

คิวบิกครีเอทีฟจะคอยดูแลให้ชาวค่ายล้างมือก่อนมื้ออาหารทุกๆ มื้อ และรักษาความสะอาดในพื้นที่รับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะ รวมถึงประสานกับผู้ให้บริการภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รักษามาตรฐานด้านความสะอาดและความปลอดภัยของอาหารอย่างเคร่งครัด

อาหารภายในค่ายจะถูกจัดเป็นการทั่วไป และอาจมีส่วนผสมที่อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ หรือขัดต่อหลักความเชื่อทางศาสนา ผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทีมงานทราบล่วงหน้าเพื่อให้ทางทีมงานจัดเตรียมอาหารที่เหมาะสม และอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ทีมงานจะไม่มีการจัดอาหารเป็นกรณีพิเศษด้วยเหตุผลอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการแพทย์หรือความเชื่อทางศาสนาโดยเด็ดขาด เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นของชาวค่าย