fbpx

Online Activities Device Specifications

คุณสมบัติอุปกรณ์สำหรับการร่วมกิจกรรมออนไลน์

คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ของคิวบิกครีเอทีฟ รวมถึงอุปกรณ์ที่นำมาเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์แบบออนไซต์ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ทุกข้อ

  • ระบบปฏิบัติการ Windows 10 ขึ้นไป หรือ macOS 10.14 ขึ้นไป
  • มีกล้อง ไมโครโฟน และหูฟัง (ไม่สามารถใช้ลำโพงแทนได้ เนื่องจากจะทำให้เกิดเสียงรบกวนได้ง่าย
  • เฉพาะการเข้าร่วมแบบออนไลน์: สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วไม่ต่ำกว่า 4Mbps และมีความเสถียร
  • เฉพาะการเข้าร่วมแบบออนไซต์: ต้องสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi มาตรฐาน n/ac ที่ความถี่ 2.4GHz และ 5GHz ได้

ทั้งนี้อุปกรณ์ระบบปฏิบัติการอื่นๆ เช่น iPadOS, Android หรือ Ubuntu ไม่สามารถใช้ได้

และเนื่องจากอุปกรณ์ต่างๆ อาจมีความหลากหลายของยี่ห้อและส่วนประกอบต่างๆ ทีมงานคิวบิกครีเอทีฟต้องขออภัยที่อาจไม่สามารถให้ความช่วยเหลือในการยืนยันคุณสมบัติของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้ ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบข้อมูลจากอุปกรณ์, คู่มือ หรือจากผู้ผลิตด้วยตนเอง

ประสิทธิภาพของอุปกรณ์

เนื่องด้วยความหลากหลายของยี่ห้อและส่วนประกอบต่างๆ ของอุปกรณ์ จึงอาจเป็นการยากที่จะกำหนดหลักเกณฑ์ทางด้านประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่สามารถใช้ร่วมกิจกรรมได้ อย่างไรก็ตามคิวบิกครีเอทีฟแนะนำว่าอุปกรณ์ที่ผลิดขึ้นในช่วงระยะเวลาไม่เกินประมาณ 3 ปีที่ผ่านมาทั้งหมดควรมีคุณสมบัติที่เพียงพอต่อการเข้าร่วมกิจกรรม

การขอทดสอบอุปกรณ์

ผู้สมัครสามารถขอทดลองติดตั้งโปรแกรมและลองใช้งานระบบต่างๆ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ว่าจะสามารถใช้ร่วมกิจกรรมได้อย่างราบรื่นหรือไม่ได้ ภายหลังจากการลงทะเบียนกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว โดยหากคิวบิกครีเอทีฟพิจารณาแล้วว่าอุปกรณ์ของผู้สมัครจะไม่สามารถใช้ร่วมกิจกรรมได้ และผู้สมัครไม่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ ผู้สมัครจะสามารถขอยกเลิกการลงทะเบียนและขอรับเงินคืนได้ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

  • สามารถขอรับเงินคืนได้ทั้งหมด เมื่อแจ้งความประสงค์ภายใน 5 วันนับจากวันที่ลงทะเบียน และต้องไม่เกิน 3 วันก่อนวันเริ่มกิจกรรม
  • ในกรณีที่ลงทะเบียนด้วยการโอนบัญชีธนาคาร การคืนเงินจะดำเนินการภายใน 14 วันผ่านการโอนบัญชีธนาคารในประเทศไทยที่ชื่อบัญชีตรงกับชื่อผู้ที่ชำระเงินเท่านั้น
  • ในกรณีที่ลงทะเบียนโดยใช้เครดิตค่าธรรมเนียม การคืนเงินจะคืนในรูปแบบของเครดิตค่าธรรมเนียม
  • ทั้งนี้การพิจารณาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ให้ถือเป็นดุลพินิจของคิวบิกครีเอทีฟ

ดูข้อมูลการติดต่อทีมงานคิวบิกครีเอทีฟได้ที่นี่