fbpx

Payment Information

ข้อมูลการชำระเงิน

กรุณาชำระเงินมายังเลขที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

069-234331-9

บริษัท คิวบิกครีเอทีฟ จำกัด

หรือแสกนเพื่อชำระผ่าน PromptPay

หลังจากชำระเงินแล้ว โปรดดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในระเบียบการสมัครของกิจกรรม/โครงการนั้นๆ และโปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้จนถึงเวลากิจกรรม/โครงการ

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อทีมงานของเรา