fbpx

Cubic Digital Citizenship On-tour 2023

Cubic Digital Citizenship On-tour 2023

Cubic Digital Citizenship
มกราคม – กุมภาพันธ์ 2566

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และคิวบิกครีเอทีฟ มีแผนการที่จะจัดกิจกรรม Cubic Digital Citizenship ให้กับนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศในช่วงต้นปี 2566 โดยมีเป้าหมายไปยัง 5 พื้นที่ทั่วประเทศ

โครงการนี้ยังอยู่ในระหว่างการขอทุนสนับสนุนและอาจถูกยกเลิก

เกี่ยวกับ Cubic Digital Citizenship

ในโลกที่เทคโนโลยีดิจิทัลเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆ เยาวชนของเราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship Skills) ที่สมบูรณ์และรู้เท่าทัน อันจะนำไปสู่การตัดสินใจทำสิ่งต่างๆ ที่ถูกต้องเหมาะสมทั้งในโลกดิจิทัลและชีวิตจริง

ในเวิร์กช็อปนี้น้องๆ จะได้พบกับ 6 หัวข้อการเรียนรู้ที่สำคัญสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่สมบูรณ์และเท่าทัน ด้วยหลักสูตรที่อิงจากงานวิจัยของ Harvard University ผสานเข้ากับเทคนิกการเรียนรู้พร้อมความสนุกสนานของคิวบิกครีเอทีฟ

 1. Media Balance & Well-being
 2. Privacy & Security
 3. Digital Footprint & Identity
 4. Relationships & Communication
 5. Cyberbullying & Hate Speech
 6. News & Media Literacy

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cubic Digital Citizenship ได้ที่ https://cubiccreative.org/digital

รูปแบบกิจกรรมเวิร์กช็อปในโรงเรียน

 • เวิร์กช็อปละ 1 คาบ (45 – 60 นาที)
 • สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • นักเรียนเข้าร่วมอย่างน้อย 30 คน แต่ไม่เกิน 120 คนต่อเวิร์กช็อป
 • ผู้เข้าร่วมต้องอยู่ในห้องเดียวกัน โดยไม่จำเป็นต้องเป็นห้องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถใช้วิธีการถ่ายทอดวิดีโอไปยังหลายห้องได้
 • ผู้เข้าร่วมในเวิร์กช็อปเดียวกันต้องอยู่ในช่วงชั้นเดียวกันเท่านั้น โดยแบ่งเป็น ป.4 – 6, ม.1 – 3, ม.4 – 6
 • จำกัดโรงเรียนละไม่เกิน 2 เวิร์กช็อป โดยหากจัด 2 เวิร์กช็อปต้องจัดในคาบต่อเนื่องกันเท่านั้น และต้องเป็นผู้เข้าร่วมคนละชุดกัน
 • เวิร์กช็อปจะต้องจัดในช่วงเวลา 09:30 – 12:00 หรือ 14:00 – 16:30 เท่านั้น

สิ่งที่โรงเรียนต้องให้การสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทั้งหมดจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือคิวบิกครีเอทีฟทั้งหมด อย่างไรก็ตามโรงเรียนจะต้องให้การสนับสนุนการดำเนินการดังต่อไปนี้

 • รถรับส่งวิทยากร 2 ท่านจากสนามบิน, ที่พัก หรือโรงเรียนอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดเดียวกันและข้างเคียง
 • อาหารวิทยากร 2 ท่าน
 • บุคลากรผู้รับผิดชอบในการประสานงานของโรงเรียน ที่ต้องสามารถอยู่ดูแลการจัดเวิร์กช็อปได้ตลอดเวลาโดยไม่มีงานอื่นซ้อน

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคิวบิกครีเอทีฟ (“ผู้จัด”) สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือการนัดหมายใดๆ ได้ตลอดเวลา โดยจะประสานงานอย่างเต็มความสามารถกับทางโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ (“โรงเรียน”) ถึงการเปลี่ยนแปลง แต่ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการพลาดโอกาสอื่นๆ ของโรงเรียนได้
 2. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องอยู่ในพื้นที่จังหวัดของรอบการจัดนั้นๆ หรืออยู่ในจังหวัดข้างเคียงเท่านั้น
 3. ผู้จัดจำเป็นผู้กำหนดหัวข้อเวิร์กช็อปจาก 6 หัวข้อหลักเท่านั้น
 4. โรงเรียนเข้าใจและยอมรับนโยบายดังต่อไปนี้
  1. นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับเว็บไซต์และบริการออนไลน์ของคิวบิกครีเอทีฟ
   https://cubiccreative.org/about/policy/#privacy-policy
  2. นโยบายด้านเนื้อหาและค่านิยม
   https://cubiccreative.org/about/policy/#values-policy
 5. กำหนดให้เป็นดุลพินิจของผู้จัดในการพิจารณาให้โรงเรียนมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ และการตัดสินใจใดๆ ของผู้จัดถือเป็นสิ้นสุด

กำหนดการแต่ละพื้นที่

พื้นที่จังหวัดสัปดาห์ (จันทร์ – ศุกร์)
กรุงเทพมหานคร23 – 27 ม.ค. 66
30 ม.ค. – 3 ก.พ. 66
บุรีรัมย์6 – 10 ก.พ. 66
สงขลา13 – 17 ก.พ. 66

โรงเรียนในจังหวัดอื่นๆ อาจรวมกลุ่มเพื่อติดต่อขอเพิ่มรอบในช่วงเวลาอื่นๆ ได้

การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

ให้ผู้ประสานงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการจากโรงเรียนกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ที่ https://cubic.camp/cdcz-ontour-regis

ไลน์ไอดี @231vqvbf

หากมีข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมงานตามช่องทางต่อไปนี้

 • หมายเลขโทรศัพท์ 083 159 0777
 • ไลน์ไอดี @231vqvbf