fbpx

Physics with Smartphone Workshop – Gravity

18 ธันวาคม 2565
มาเรียนรู้ฟิสิกส์ในหัวข้อแรงโน้มถ่วง โดยใช้สมาร์ทโฟนเพื่อวัดค่าการทดลองต่างๆ ที่เกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงและลูกตุ้ม

Physics with Smartphone Workshop – Sound

18 ธันวาคม 2565
มาเรียนรู้ฟิสิกส์ในหัวข้อเสียง โดยใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนเพื่อวัดค่าการทดลองเกี่ยวกับความดัง ความถี่ และความเร็วของเสียง

Mathematics Visualization Workshop – 2D with Desmos

10 ธันวาคม 2565
เปลี่ยนคณิตศาสตร์ที่เข้าใจยากให้กลายเป็นแผนภาพ กราฟ หรือภาพเคลื่อนไหวที่ทำให้เชื่อมโยงความเข้าใจต่างๆ ได้โดยง่าย