ส่งข้อความถึงคิวบิกครีเอทีฟ
ชื่อผู้ติดต่อ:
อีเมล:
หมายเลขโทรศัพท์:

Cubic Scholarship Program

เพราะเราเชื่อว่าทุกคนควรได้รับสิทธิ์ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ที่สนุก...มาก โครงการ Cubic Scholarship Program จึงเปิดโอกาสให้น้องๆ ที่อาจมีข้อจำกัดด้านทุนทรัพย์ในการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของคิวบิกครีเอทีฟขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

ที่มาของโครงการ

โครงการต่างๆ ของคิวบิกครีเอทีฟล้วนแล้วแต่เป็นโครงการที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมทางการเรียนรู้ในด้านต่างๆ พร้อมด้วยความสนุกสนานอันเป็นเอกลักษณ์ของคิวบิกครีเอทีฟ แต่เนื่องด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ประณีตและมุ่งเน้นประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ จึงทำให้โครงการของคิวบิกครีเอทีฟเป็นโครงการที่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรในการพัฒนาและดำเนินการที่ค่อนข้างสูง อันส่งผลทำให้อัตราค่าลงทะเบียนมีอัตราที่สูงตามไปด้วย จนอาจเป็นการปิดกั้นโอกาสเยาวชนในอีกหลายๆ ส่วนที่น่าจะได้รับประโยชน์จากโครงการของคิวบิกครีเอทีฟ

เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าถึงกิจกรรมของคิวบิกครีเอทีฟมากขึ้น ทางคิวบิกครีเอทีฟจึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้น้องๆ ที่อาจมีข้อจำกัดด้านทุนทรัพย์ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการของคิวบิกครีเอทีฟโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมด โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในคร้งนี้ จะเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้น้องๆ ในทุกกลุ่มสังคมได้มีโอกาสร่วมประสบการณ์การเรียนรู้ที่สนุกสนานได้ทัดเทียมกัน

คุณสมบัติของผู้รับทุน

 1. สัญชาติไทย
 2. ต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ที่สถาบันการศึกษาในประเทศไทย
 3. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามคุณสมบัติที่โครงการนั้นๆ ระบุไว้
 4. สามารถดูแลตนเองได้ และสมัครใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
 5. ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองที่มีฐานะเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย
 6. เข้าใจและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ และข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ของโครงการที่สมัครขอรับทุน
 7. ผู้ปกครองที่มีฐานะเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายมีรายได้ต่อเดือนในอัตราที่กำหนดในทุนแต่ละอัตรา
 8. ผู้สมัครต้องไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการที่ขอรับทุนผ่านช่องทางอื่นๆ ไว้แล้ว และการขอรับทุนจะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์จากการสมัครโครงการดังกล่าวผ่านช่องทางอื่นๆ ในอนาคต แม้ว่าจะไม่ได้รับพิจารณารับทุนก็ตาม
 9. ผู้รับทุนที่ได้รับทุนยินดีที่จะจ่ายเงินมัดจำ 10% ของค่าธรรมเนียมปกติของโครงการที่สมัคร โดยจะได้รับเงินมัดจำคืนเป็นเงินสดในวันแรกที่ลงทะเบียนที่ค่าย

ขั้นตอนและข้อกำหนดการขอรับทุน

 1. ดาวน์โหลดใบสมัครและพิมพ์
 2. เยาวชน ผู้ปกครองที่มีฐานะเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม และครู อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษาที่รับรองกรอกข้อมูลต่างๆ ในใบสมัครให้ครบถ้วนด้วยตัวบรรจง พร้อมทั้งลงนามในส่วนต่างๆ ของเอกสารตามที่กำหนด
 3. จัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ที่กำหนดให้ครบถ้วน ในกรณีที่เป็นสำเนาต้องลงนามสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสารสำคัญ โดยระบุว่าเพื่อใช้ในการสมัครขอรับทุนจากคิวบิกครีเอทีฟ
 4. จัดส่งใบสมัครพร้อมสำเนาเอกสารสำคัญทั้งหมดมายัง บริษัท คิวบิกครีเอทีฟ จำกัด 99/36 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ภายในวันที่กำหนดของแต่ละโครงการ โดยยึดเอาวันที่เอกสารส่งถึงคิวบิกครีเอทีฟเป็นสำคัญ
 5. คิวบิกครีเอทีฟอาจมีการติดต่อเยาวชนผู้ขอรับทุน ผู้ปกครองที่มีฐานะเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม หรือครู อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษาที่รับรองผู้ขอรับทุนเพื่อขอข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมตามสมควร
 6. คิวบิกครีเอทีฟอาจพิจารณาให้ทุนแก่ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือปฏิเสธการให้ทุนแก่ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนก็ได้ ทั้งนี้ให้การตัดสินของคิวบิกครีเอทีฟถือเป็นสิ้นสุด

เอกสารประกอบใบสมัคร

ผู้ขอรับทุน

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาสูติบัตร
 2. สำเนาทะเบียนบ้านทุกหน้า
 3. สำเนาบัตรประจำตัวของสถาบันการศึกษา หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาฉบับจริง

ผู้ปกครองที่มีฐานะเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. เอกสารทางการเงินประกอบ (เช่นสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน)

โครงการที่เปิดรับสมัครในปัจจุบัน

โครงการ เงื่อนไขรายได้ อัตราทุน หมดเขตส่งใบสมัคร ประกาศผล
Cubic Creative Camp 19 14,000 ฟรี 28 ก.ย. 61 3 ต.ค. 61
Cubic Creative Camp 19 18,000 9,900 28 ก.ย. 61 3 ต.ค. 61
Cubic Creative Camp 19 22,000 12,900 28 ก.ย. 61 3 ต.ค. 61

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม