ส่งข้อความถึงคิวบิกครีเอทีฟ
ชื่อผู้ติดต่อ:
อีเมล:
หมายเลขโทรศัพท์:

Cubic Scholarship Program

เพราะเราเชื่อว่าทุกคนควรได้รับสิทธิ์ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ที่สนุก...มาก โครงการ Cubic Scholarship Program จึงเปิดโอกาสให้น้องๆ ที่อาจมีข้อจำกัดด้านทุนทรัพย์ในการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของคิวบิกครีเอทีฟขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

ที่มาของโครงการ

โครงการต่างๆ ของคิวบิกครีเอทีฟล้วนแล้วแต่เป็นโครงการที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมทางการเรียนรู้ในด้านต่างๆ พร้อมด้วยความสนุกสนานอันเป็นเอกลักษณ์ของคิวบิกครีเอทีฟ แต่เนื่องด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ประณีตและมุ่งเน้นประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ จึงทำให้โครงการของคิวบิกครีเอทีฟเป็นโครงการที่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรในการพัฒนาและดำเนินการที่ค่อนข้างสูง อันส่งผลทำให้อัตราค่าลงทะเบียนมีอัตราที่สูงตามไปด้วย จนอาจเป็นการปิดกั้นโอกาสเยาวชนในอีกหลายๆ ส่วนที่น่าจะได้รับประโยชน์จากโครงการของคิวบิกครีเอทีฟ

เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าถึงกิจกรรมของคิวบิกครีเอทีฟมากขึ้น ทางคิวบิกครีเอทีฟจึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้น้องๆ ที่อาจมีข้อจำกัดด้านทุนทรัพย์ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการของคิวบิกครีเอทีฟโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมด โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในคร้งนี้ จะเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้น้องๆ ในทุกกลุ่มสังคมได้มีโอกาสร่วมประสบการณ์การเรียนรู้ที่สนุกสนานได้ทัดเทียมกัน

คุณสมบัติของผู้รับทุน

 1. สัญชาติไทย
 2. ต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ที่สถาบันการศึกษาในประเทศไทย
 3. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามคุณสมบัติที่โครงการนั้นๆ ระบุไว้
 4. สามารถดูแลตนเองได้ และสมัครใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
 5. ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองที่มีฐานะเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย
 6. เข้าใจและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ และข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ของโครงการที่สมัครขอรับทุน
 7. ผู้ปกครองที่มีฐานะเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายมีรายได้ต่อเดือนในอัตราที่กำหนดในทุนแต่ละอัตรา
 8. ผู้สมัครต้องไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการที่ขอรับทุนผ่านช่องทางอื่นๆ ไว้แล้ว และการขอรับทุนจะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์จากการสมัครโครงการดังกล่าวผ่านช่องทางอื่นๆ ในอนาคต แม้ว่าจะไม่ได้รับพิจารณารับทุนก็ตาม
 9. ผู้รับทุนที่ได้รับทุนยินดีที่จะจ่ายเงินมัดจำ 10% ของค่าธรรมเนียมปกติของโครงการที่สมัคร โดยจะได้รับเงินมัดจำคืนเป็นเงินสดในวันแรกที่ลงทะเบียนที่ค่าย

ขั้นตอนและข้อกำหนดการขอรับทุน

 1. ดาวน์โหลดใบสมัครและพิมพ์
 2. เยาวชน ผู้ปกครองที่มีฐานะเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม และครู อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษาที่รับรองกรอกข้อมูลต่างๆ ในใบสมัครให้ครบถ้วนด้วยตัวบรรจง พร้อมทั้งลงนามในส่วนต่างๆ ของเอกสารตามที่กำหนด
 3. จัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ที่กำหนดให้ครบถ้วน ในกรณีที่เป็นสำเนาต้องลงนามสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสารสำคัญ โดยระบุว่าเพื่อใช้ในการสมัครขอรับทุนจากคิวบิกครีเอทีฟ
 4. จัดส่งใบสมัครพร้อมสำเนาเอกสารสำคัญทั้งหมดมายังอีเมล contact@cubiccreative.org หรือไปรษณีย์ บริษัท คิวบิกครีเอทีฟ จำกัด 99/36 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ภายในวันที่กำหนดของแต่ละโครงการ โดยยึดเอาวันที่เอกสารส่งถึงคิวบิกครีเอทีฟเป็นสำคัญ
 5. คิวบิกครีเอทีฟอาจมีการติดต่อเยาวชนผู้ขอรับทุน ผู้ปกครองที่มีฐานะเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม หรือครู อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษาที่รับรองผู้ขอรับทุนเพื่อขอข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมตามสมควร
 6. คิวบิกครีเอทีฟอาจพิจารณาให้ทุนแก่ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือปฏิเสธการให้ทุนแก่ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนก็ได้ ทั้งนี้ให้การตัดสินของคิวบิกครีเอทีฟถือเป็นสิ้นสุด

เอกสารประกอบใบสมัคร

ผู้ขอรับทุน

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาสูติบัตร
 2. สำเนาทะเบียนบ้านทุกหน้า
 3. สำเนาบัตรประจำตัวของสถาบันการศึกษา หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาฉบับจริง

ผู้ปกครองที่มีฐานะเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. เอกสารทางการเงินประกอบ (เช่นสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน)

โครงการที่เปิดรับสมัครในปัจจุบัน

โครงการ เงื่อนไขรายได้ อัตราทุน หมดเขตส่งใบสมัคร ประกาศผล
Cubic Creative Camp 21 18,000 3,600 9 เม.ย. 64 16 เม.ย. 64

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม