ส่งข้อความถึงคิวบิกครีเอทีฟ
ชื่อผู้ติดต่อ:
อีเมล:
หมายเลขโทรศัพท์:

ข้อมูลด้านกฎหมาย

เงื่อนไขข้อตกลงการให้บริการ PlayPass

ฉบับวันที่ 1 มิถุนายน 2556

 1. ข้อตกลงนี้ทำขึ้นระหว่างคิวบิกครีเอทีฟ ("คิวบิกครีเอทีฟ") ในฐานะผู้ให้บริการระบบการลงทะเบียนออนไลน์ PlayPass ("PlayPass") กับผู้สมัครใช้บริการ PlayPass ("ผู้ใช้บริการ") ผ่านการสมัครบัญชีผู้ใช้ PlayPass ID ("บัญชีผู้ใช้") โดยให้มีผลบังคับใช้ภายหลังวันที่ประกาศนับตั้งแต่การสมัครบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้บริการ และยกเลิกเงื่อนไขข้อตกลงการให้บริการ PlayPass ฉบับอื่นๆ ก่อนหน้าทั้งหมด
 2. ข้อตกลงนี้ให้ถือว่าได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย
 3. ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นบุคคลอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ในกรณีที่ผู้เยาว์ต้องการใช้บริการ PlayPass หรือสมัครเข้าร่วมโครงการของคิวบิกครีเอทีฟ จะต้องร้องขอให้ผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายเป็นผู้สมัครบัญชีผู้ใช้ และเป็นผู้ดำเนินการต่างๆ ใน PlayPass แทนผู้เยาว์
 4. ข้อมูลใดๆ ที่ผู้ใช้บริการบันทึกลงใน PlayPass ผู้ใช้บริการจะต้องยอมรับและอนุญาตให้คิวบิกครีเอทีฟ หน่วยงานในความร่วมมือเพื่อจัดกิจกรรมของคิวบิกครีเอทีฟ และผู้ให้บริการเครือข่ายของคิวบิกครีเอทีฟเก็บข้อมูล คัดลอก แก้ไข และเรียกใช้ข้อมูลดังกล่าวในการดำเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการของคิวบิกครีเอทีฟ โดยข้อมูลเหล่านั้นอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล รหัสผ่านแบบเข้ารหัส และประวัติการใช้บริการ
 5. ข้อมูลที่คิวบิกครีเอทีฟส่งต่อไปยังบุคคลที่สามตามข้อ 4. ต้องเป็นไปตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรมเท่านั้น
 6. ข้อมูลบัตรเครดิตที่ใช้ชำระเงินผ่านระบบจะถูกใช้เพื่อชำระเงินเป็นรายครั้ง คิวบิกครีเอทีฟจะไม่มีการบันทึกข้อมูลบัตรเครดิตกับทางคิวบิกครีเอทีฟ หรือผู้ให้บริการเครือข่ายของคิวบิกครีเอทีฟ อย่างไรก็ตามข้อมูลเหล่านี้อาจถูกบันทึกโดยผู้ให้บริการด้านการเงินของคิวบิกครีเอทีฟ
 7. ข้อมูลต่างๆ ใน PlayPass จะถูกบันทึก เข้ารหัส และรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามคิวบิกครีเอทีฟ และผู้ให้บริการเครือข่ายของคิวบิกครีเอทีฟไม่อาจยืนยันถึงความปลอดภัยของการรั่วไหลหรือสูญหายของข้อมูลได้โดยสมบูรณ์ ผู้ใช้บริการจะต้องเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ความผิดพลาดทางเทคนิค โจรกรรมข้อมูล หรือภัยธรรมชาติ
 8. ผู้ใช้บริการจะต้องใช้งาน PlayPass เพื่อการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ตรวจสอบและแก้ไขประวัติการลงทะเบียน หรือการชำระเงินค่าธรรมเนียมให้กับคิวบิกครีเอทีฟเท่านั้น ผู้ใช้บริการต้องไม่ใช้ PlayPass เพื่อการอื่น ซึ่งอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การหลอกลวง การประกอบอาญชากรรมทางคอมพิวเตอร์ หรือการทำวิศวกรรมย้อนกลับระบบ โดยผู้ใช้บริการต้องยอมรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางแพ่งและอาญาต่อการกระทำดังกล่าวทั้งกับคิวบิกครีเอทีฟและบุคคลที่สาม
 9. การลงทะเบียนและชำระเงินใดๆ ด้วยระบบ PlayPass กับกิจกรรมหรือโครงการของคิวบิกครีเอทีฟ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับและตกลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ ตามที่มีประกาศไว้บนหน้าเว็บไซต์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ เรียบร้อยแล้ว
 10. การติดต่อใดๆ จากทางคิวบิกครีเอทีฟไปยังผู้ใช้บริการ จะดำเนินการโดยใช้อีเมลตามที่ระบุไว้ในบัญชีผู้ใช้เป็นหลัก ทั้งนี้ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการที่จะต้องดูแลรักษาสภาพที่อยู่อีเมลของตนเองให้อยู่ในสภาพที่สามารถติดต่อได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และยอมรับความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการสื่อสารในช่องทางเหล่านี้ที่เกิดขึ้นจากทางผู้ใช้บริการ หรือผู้ให้บริการอีเมลของผู้ใช้บริการ
 11. คิวบิกครีเอทีฟ อาจมีการบันทึกข้อมูลบนอุปกรณ์ของผู้ใช้งานด้วยมาตรฐาน HTTP cookie ด้วยวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลเชิงสถิติในการใช้งาน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจถูกนำย้อนมาใช้ในการติดตามตัวผู้ใช้บริการได้ หากผู้ใช้บริการไม่มีความประสงค์ที่จะให้ระบบบันทึกข้อมูลลงบนอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้ปิดคุณสมบัติ HTTP cookie หรือเปิดคุณสมบัติ Do Not Track บนอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการเอง
 12. คิวบิกครีเอทีฟ และผู้ให้บริการเครือข่ายของคิวบิกครีเอทีฟอาจจำเป็นต้องมีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้บริการหากมีการร้องขอจากทางภาครัฐโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย
 13. คิวบิกครีเอทีฟ และผู้ใช้บริการจะต้องสละสิทธิ์การฟ้องร้องทางแพ่งต่ออีกฝ่ายต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นไปตามข้อตกลงฉบับนี้ สำหรับความเสียหายอื่นๆ ที่ไม่ครอบคลุมในข้อตกลงฉบับนี้ คิวบิกครีเอทีฟและผู้ใช้บริการยอมรับที่จะติดต่ออีกฝ่ายหนึ่งเพื่อหาข้อยุติทางแพ่งต่อความเสียหายดังกล่าวเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนที่จะดำเนินการฟ้องร้องทางแพ่งตามกระบวนการยุติธรรมของราชอาณาจักรไทย หรือเปิดเผยข้อพิพาทดังกล่าวต่อสาธารณะชน
 14. หากมีการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงที่ระบุไว้ในข้อ 13. ให้ถือว่าคิวบิกครีเอทีฟ และ/หรือผู้ใช้บริการที่เป็นฝ่ายเสียหาย สละสิทธิ์การฟ้องร้องทางแพ่งที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายนั้นๆ ต่ออีกฝ่ายทันที ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งอาจสามารถฟ้องร้องทางแพ่งต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการระเมิดข้อตกลงที่ระบุไว้ในข้อ 13. หรือไม่ก็ได้
 15. คิวบิกครีเอทีฟ มีสิทธิ์ที่จะแก้ไข เพิ่มเติม หรือตัดทอนข้อตกลงฉบับนี้ โดยจะมีการแจ้งผู้ใช้บริการผ่านทางอีเมลล่วงหน้าเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 7 วัน ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์ที่จะแจ้งขอยกเลิกการใช้บริการ PlayPass หากไม่ยอมรับในข้อตกลงใหม่ก่อนที่ข้อตกลงใหม่จะมีกำหนดบังคับใช้ หากผู้ใช้บริการไม่แจ้งคิวบิกครีเอทีฟเพื่อขอยกเลิกการใช้บริการ PlayPass ให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับในเงื่อนไขของข้อตกลงใหม่ทั้งหมด

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับเว็บไซต์และบริการออนไลน์ของคิวบิกครีเอทีฟ

ฉบับวันที่ 1 ธันวาคม 2556

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับเว็บไซต์และบริการออนไลน์ของคิวบิกครีเอทีฟ ("นโยบาย") ฉบับนี้ระบุถึงนโยบายการจัดเก็บข้อมูล, ใช้งานข้อมูล, และส่งต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ที่เข้าใช้งานระบบเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ ("ผู้ใช้") ของ บริษัท คิวบิกครีเอทีฟ จำกัด ("คิวบิกครีเอทีฟ") ภายใต้โดเมน cubiccreative.org, cubiccreative.net, cubiccreative.in.th, cubic.in.th, qbic.cc, คิวบิกครีเอทีฟ.ไทย, คิวบิก.ไทย, paduppa.com หรือโดเมนของผู้ให้บริการอื่นใดที่คิวบิกครีเอทีฟใช้บริการอยู่ ("บริการออนไลน์") ซึ่งอาจรวมถึงโดเมนลูกของโดเมนที่ระบุดังกล่าว โดยไม่จำกัดถึงอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย หรือวิธีการเข้าใช้งานของผู้ใช้ โดยเมื่อผู้ใช้เข้าใช้งานบริการออนไลน์ใดๆ ของคิวบิกครีเอทีฟ ถือเป็นการยินยอมให้คิวบิกครีเอทีฟใช้งานข้อมูลจากผู้ใช้ตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้

ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บ

คิวบิกครีเอทีฟอาจจัดเก็บและบันทึกข้อมูลเหล่านี้ไว้เมื่อผู้ใช้เข้าใช้งานบริการออนไลน์ของคิวบิกครีเอทีฟ

ข้อมูลที่ผู้ใช้ให้โดยตรง โดยผู้ใช้เป็นผู้ส่งข้อมูลดังกล่าวให้ผ่านแบบฟอร์มหรือรูปแบบอื่นใดบนบริการออนไลน์ด้วยตนเอง ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการลงทะเบียน PlayPass ID, การสมัครเข้าร่วมโครงการ หรือการส่งข้อความออนไลน์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อ, ข้อมูลที่ติดต่อ, ข้อมูลด้านการเงิน หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นใด

ข้อมูลจากผู้ให้บริการออนไลน์รายอื่น ในบางโอกาสบริการออนไลน์อาจมีการเก็บข้อมูลของผู้ใช้จากผู้ให้บริการออนไลน์รายอื่น ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริการสื่อสังคมออนไลน์, บริการอีเมล หรือบริการเครื่องมือค้นหา

ข้อมูลอุปกรณ์และเครือข่ายของผู้ใช้ โดยข้อมูลเหล่านี้อาจถูกส่งมาโดยอัตโนมัติโดยอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ที่ผู้ใช้ใช้งานอยู่ตามมาตรฐานการสื่อสารที่ใช้งาน หรือเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อของเครือข่าย ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหมายเลขไอพี, ซอฟต์แวร์ที่ใช้งาน หรือคุณสมบัติของอุปกรณ์

เอชทีทีพีคุกกี้ บริการออนไลน์อาจมีการจัดเก็บข้อมูลเอชทีทีพีคุกกี้ไว้ในอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ของผู้ใช้ และข้อมูลนี้อาจถูกเรียกใช้อีกครั้งโดยบริการออนไลน์เพื่อใช้ประกอบการทำงานต่างๆ ของบริการออนไลน์ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเก็บข้อมูล PlayPass ID เพื่อการล็อกอินในอนาคต, ข้อมูลการเข้าชมหน้าต่างๆ ของเว็บไซต์ หรือการตรวจสอบการเข้าใช้งานบริการออนไลน์ ผู้ใช้สามารถตั้งค่าอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ของผู้ใช้ไม่ให้บริการออนไลน์บันทึกข้อมูลเหล่านี้ได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามการปิดการเข้าถึงข้อมูลเอชทีทีพีคุกกี้อาจส่งผลถึงคุณภาพการใช้งานบริการออนไลน์ของผู้ใช้

การใช้งานและส่งต่อข้อมูล

การใช้งานของผู้ใช้ คิวบิกครีเอทีฟอาจใช้งานข้อมูลหรือส่งต่อข้อมูลของผู้ใช้เพื่อประกอบการใช้งานบริการออนไลน์ของผู้ใช้เอง หรือกับผู้ใช้คนอื่นๆ โปรดพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนการส่งข้อมูลต่างๆ เข้าสู่ระบบบริการออนไลน์ สำหรับข้อมูลที่มีการจัดเก็บควบคู่กับการลงทะเบียนบัญชีออนไลน์ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง PlayPass ID ผู้ใช้สามารถจัดการข้อมูลเหล่านี้ได้ด้วยตนเองผ่านระบบของบัญชีออนไลน์นั้นๆ

การใช้งานโดยคิวบิกครีเอทีฟ โดยคิวบิกครีเอทีฟหรือทีมงานของคิวบิกครีเอทีฟอาจมีการใช้ข้อมูลต่างๆ เพื่อดำเนินโครงการหรือกิจกรรมของคิวบิกครีเอทีฟ โดยข้อมูลต่างๆ จะถูกใช้งานและส่งต่อภายในคิวบิกครีเอทีฟผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ด้วยความระมัดระวังสูงสุด อย่างไรก็ตามทางคิวบิกครีเอทีฟไม่อาจยืนยันถึงความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยข้อมูลของผู้ใช้อาจมีการรั่วไหลไปยังบุคคลภายนอกได้จากเหตุสุดวิสัยต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความผิดพลาดของระบบ, การโจมตีระบบ หรือภัยธรรมชาติ

บุคคลที่สาม โดยคิวบิกครีเอทีฟอาจจำเป็นต้องมีการส่งต่อข้อมูลต่างๆ ให้กับผู้ให้บริการของคิวบิกครีเอทีฟ, หน่วยงานร่วมจัดโครงการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมของคิวบิกครีเอทีฟ คิวบิกครีเอทีฟจะพยายามส่งต่อข้อมูลเหล่านี้เท่าที่จำเป็น และบุคคลที่สามเหล่านั้นอาจมีการบันทึกหรือส่งต่อข้อมูลเหล่านั้นเพื่อให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปได้อย่างราบรื่น

การโฆษณา ข้อมูลอาจถูกใช้โดยคิวบิกครีเอทีฟ หรือผู้ให้บริการโฆษณาของคิวบิกครีเอทีฟเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด หรือใช้เพื่อพิจารณาการแสดงโฆษณาบนสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทั้งในระบบออนไลน์และสื่อทั่วไป

ภาครัฐ ข้อมูลอาจถูกส่งต่อให้กับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่ร้องขอโดยอำนาจตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย คิวบิกครีเอทีฟจะมีการดำเนินการต่างๆ ด้วยความรอบคอบ และจะส่งต่อข้อมูลเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

การเก็บข้อมูลในระยะยาว

ข้อมูลต่างๆ อาจมีการทำซ้ำและเก็บบันทึกไว้ในระยะยาว แม้ว่าผู้ใช้อาจมีการแจ้งลบข้อมูลดังกล่าวจากระบบแล้ว ซึ่งอาจเป็นผลจากกระบวนการสำรองข้อมูลของระบบ หรือเป็นการดำเนินการตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

ความปลอดภัย

ความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคิวบิกครีเอทีฟ การเชื่อมต่อระหว่างบริการออนไลน์กับผู้ใช้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเช่นหมายเลขบัตรเครดิตจะถูกส่งโดยใช้มาตรฐานการเข้ารหัสข้อมูล TLS/SSL และแม้ว่าเราจะตั้งใจดำเนินการตามขั้นตอนมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านความปลอดภัยต่างๆ อย่างเต็มที่ แต่ไม่มีการส่งข้อมูลหรือจัดเก็บข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัยสมบูรณ์แบบ เราจึงไม่สามารถยืนยันถึงความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์ โปรดติดต่อคิวบิกครีเอทีฟหากผู้ใช้ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการแจ้งปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย

ผู้เยาว์

บริการออนไลน์อาจมีการเก็บข้อมูลต่างๆ โดยอัตโนมัติโดยไม่อาจแยกแยะอายุของผู้ใช้ได้ หากผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์พบหรือมีความสงสัยว่าผู้เยาว์ในความดูแลของตนได้ส่งข้อมูลเข้าสู่บริการออนไลน์โดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม โปรดติดต่อคิวบิกครีเอทีฟเพื่อดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวจากระบบ

การติดต่อคิวบิกครีเอทีฟ

หากผู้ใช้มีข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับเว็บไซต์และบริการออนไลน์ของคิวบิกครีเอทีฟฉบับนี้ โปรดติดต่อทีมงานผ่านอีเมล contact@cubiccreative.org หรือทางไปรษณีย์ที่ บริษัท คิวบิกครีเอทีฟ จำกัด 99/36 ซอย 44 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

นโยบายฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม หากคิวบิกครีเอทีฟเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการลดทอนสิทธิ์ของผู้ใช้ คิวบิกครีเอทีฟจะมีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของคิวบิกครีเอทีฟ หากผู้ใช้ยังคงมีการใช้งานบริการออนไลน์ภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ใช้ยอมรับนโยบายใหม่โดยปริยาย