ส่งข้อความถึงคิวบิกครีเอทีฟ
ชื่อผู้ติดต่อ:
อีเมล:
หมายเลขโทรศัพท์:

เงื่อนไขข้อตกลงการให้บริการค่ายพักแรมของคิวบิกครีเอทีฟ

ฉบับวันที่ 1 ธันวาคม 2557

 1. ข้อตกลงนี้ทำขึ้นระหว่างคิวบิกครีเอทีฟ (“คิวบิกครีเอทีฟ”) และผู้สมัครเข้าร่วมค่ายพักแรม (“ค่าย”) ของคิวบิกครีเอทีฟ (“ชาวค่าย”) อนึ่ง หากชาวค่ายเป็นผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ให้ถือเป็นข้อตกลงระหว่างคิวบิกครีเอทีฟ และผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของชาวค่าย ("ผู้ปกครอง") แทน โดยนิยามของค่ายคือกิจกรรมหรือโครงการใดๆ ที่ให้ชาวค่ายอยู่ในพื้นที่จัดกิจกรรมตั้งแต่ 24 ชั่วโมงขึ้นไป และให้มีผลบังคับใช้กับค่ายใดๆ ของคิวบิกครีเอทีฟที่วันแรกของค่ายอยู่หลังจากวันที่ประกาศข้อตกลงฉบับนี้ โดยยกเลิกเงื่อนไขข้อตกลงการให้บริการค่ายพักแรมของคิวบิกครีเอทีฟฉบับก่อนหน้าทั้งหมด
 2. ข้อตกลงนี้ให้ถือว่าได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย
 3. การลงทะเบียนเข้าค่ายจะสมบูรณ์ เมื่อชาวค่ายดำเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกข้อ
  1. ชาวค่ายรับทราบ และยินยอมเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดในเงื่อนไขข้อตกลงฉบับนี้
  2. ชาวค่ายมีคุณสมบัติตรงกับที่ประกาศไว้ในการประชาสัมพันธ์ค่ายนั้นๆ
  3. ชาวค่ายต้องมีความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง และสามารถควบคุมอารมณ์ ไม่มีพฤติกรรมที่อาจเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น
  4. ชาวค่ายปฏิบัติตามวิธี ระเบียบ และขั้นตอนการลงทะเบียนที่ประกาศไว้ และข้อมูลทั้งหมด (ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่ติดต่อ หรือข้อมูลทางการแพทย์) ครบถ้วนและเป็นความจริงนับตั้งแต่เวลาที่ลงทะเบียนไปจนถึงวันสุดท้ายของค่าย
  5. ชาวค่ายได้ชำระค่าธรรมเนียม ("เงิน") ตามที่ค่ายนั้นๆ ระบุ (ถ้ามี)
  6. ชาวค่ายได้รับการยืนยันจากคิวบิกครีเอทีฟผ่านการติดต่อโดยทางใดทางหนึ่ง
 4. ข้อมูลใดๆ ที่ชาวค่ายให้กับทางคิวบิกครีเอทีฟในระหว่างขั้นตอนการสมัคร (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ให้ถือเป็นสิทธิ์ของคิวบิกครีเอทีฟที่จะใช้ในการประกอบการดำเนินการใดๆ ของค่ายดังกล่าวที่ระบุ ทั้งนี้ไม่รวมโครงการหรือค่ายอื่นๆ ของคิวบิกครีเอทีฟ เว้นแต่ชาวค่ายได้อนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในระหว่างขั้นตอนการสมัคร อนึ่ง ทางคิวบิกครีเอทีฟจะไม่รับผิดชอบต่อการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สาม
 5. สิทธิ์ในการเข้าค่ายของชาวค่าย ไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นได้ เว้นแต่มีการระบุในเงื่อนไขการสมัครของค่ายนั้นๆ เป็นอย่างอื่น
 6. การสมัครและชำระเงินของชาวค่ายถือเป็นสิ้นสุด และไม่สามารถยกเลิกเพื่อขอคืนเงินได้ เว้นแต่มีการระบุในเงื่อนไขการสมัครของค่ายนั้นๆ เป็นอย่างอื่น หรือคิวบิกครีเอทีฟเป็นฝ่ายยกเลิกการจัดค่าย
 7. ชาวค่ายและผู้ปกครองอนุญาตให้คิวบิกครีเอทีฟบันทึกภาพ เสียง หรือวิดีโอในระหว่างช่วงระยะเวลาค่ายและในพื้นที่ค่าย รวมถึงอนุญาตให้คิวบิกครีเอทีฟเผยแพร่ภาพ เสียง หรือวิดีโอดังกล่าวต่อสาธารณะได้
 8. ชาวค่ายจะต้องรับผิดชอบทรัพย์สินของตนเองทั้งหมดที่นำมา โดยทางคิวบิกครีเอทีฟจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินทั้งหมด
 9. คิวบิกครีเอทีฟมีสิทธิ์ที่จะยึดทรัพย์สินใดๆ ของชาวค่ายที่ขัดต่อกฎข้อบังคับของค่ายนั้นๆ โดยจะส่งคืนให้ในวันสุดท้ายของค่าย อนึ่งทางคิวบิกครีเอทีฟจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินที่ยึดไว้ในช่วงเวลาดังกล่าว
 10. ชาวค่ายจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำ ความประมาท หรือการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของทีมงานคิวบิกครีเอทีฟในช่วงระยะเวลาค่าย ทั้งต่อทรัพย์สิน ทีมงานคิวบิกครีเอทีฟ และชาวค่ายคนอื่นๆ
 11. ข้อมูลที่ติดต่อยามฉุกเฉินของชาวค่าย ต้องเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง หากเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้นกับชาวค่าย และคิวบิกครีเอทีฟไม่สามารถติดต่อผู้ปกครองหรือที่ติดต่อในกรณีฉุกเฉินที่ชาวค่ายให้ไว้ตอนสมัครเป็นระยะเวลา 10 นาทีขึ้นไป ชาวค่ายต้องอนุญาตให้คิวบิกครีเอทีฟตัดสินใจดำเนินการใดๆ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว อนึ่ง ทางคิวบิกครีเอทีฟจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการตัดสินใจนั้นๆ
 12. คิวบิกครีเอทีฟจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดกับชาวค่ายเฉพาะภายใต้เงื่อนไขที่เป็นดังต่อไปนี้ทุกข้อ
  1. การลงทะเบียนเข้าค่ายของชาวค่ายสมบูรณ์ตามข้อ 3.
  2. ความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาค่าย
  3. ชาวค่ายต้องอยู่ในพื้นที่ที่คิวบิกครีเอทีฟ หรือทีมงานของคิวบิกครีเอทีฟแจ้งให้ชาวค่ายอยู่ในพื้นที่นั้นๆ ในเวลาที่ระบุ
  4. ความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการดำเนินการ และ/หรือความประมาทของคิวบิกครีเอทีฟ และ/หรือทีมงานของคิวบิกครีเอทีฟ เว้นแต่เป็นการดำเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉินตามข้อ 11. และต้องไม่ใช่ความเสียหายที่เกิดจากบุคคลที่สาม เว้นแต่เกิดขึ้นโดยมีความประมาทของคิวบิกครีเอทีฟ และ/หรือทีมงานของคิวบิกครีเอทีฟเป็นมูลเหตุ
  5. ความเสียหายดังกล่าวต้องไม่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยตามธรรมชาติ โรคระบาด ภัยธรรมชาติ การจลาจล การก่อการร้าย หรือภัยสงคราม
 13. ความรับผิดชอบของคิวบิกครีเอทีฟที่มีต่อชาวค่ายตามข้อ 12. กำหนดไว้ในกรณีอุบัติเหตุทั่วไปสูงสุด 10,000 (หนึ่งหมื่น) บาท และต่อร่างกายหรือชีวิตสูงสุด 100,000 (หนึ่งแสน) บาทต่อชาวค่ายหนึ่งคน โดยความคุ้มครองดังกล่าวอาจรับผิดชอบโดยบริษัทประกันภายนอกที่คิวบิกครีเอทีฟใช้บริการ ซึ่งในกรณีนี้ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัทประกันดังกล่าวในการชดใช้ความเสียหายแทน
 14. คิวบิกครีเอทีฟมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการเข้าร่วมค่ายของชาวค่าย หรือส่งชาวค่ายกลับก่อนเวลาได้ โดยไม่จำเป็นต้องคืนเงินภายใต้เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
  1. ชาวค่ายให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือไม่ครบถ้วนในขั้นตอนการลงทะเบียน
  2. ชาวค่ายที่มาเข้าร่วมค่าย ไม่ใช่บุคคลที่แจ้งไว้ในการลงทะเบียน
  3. ชาวค่ายเป็นผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และคิวบิกครีเอทีฟไม่ได้รับลายมือชื่อเพื่อยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ของผู้ปกครอง ทั้งนี้คิวบิกครีเอทีฟจะเป็นผู้จัดเตรียมเอกสารในการลงลายมือชื่อให้กับผู้ปกครองในวันแรกของค่าย
  4. ชาวค่ายไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ที่คิวบิกครีเอทีฟหรือทีมงานของคิวบิกครีเอทีฟระบุในการประชาสัมพันธ์ หรือในระหว่างช่วงค่ายอย่างเคร่งครัด
  5. ชาวค่ายมีพฤติกรรมที่ส่อเสี่ยงไปในทางที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อร่างกาย ชีวิต และ/หรือทรัพย์สินของตนเองและ/หรือบุคคลอื่น ทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลพินิจของคิวบิกครีเอทีฟแต่เพียงผู้เดียว
 15. หากเกิดการปฏิเสธการเข้าร่วมค่าย หรือส่งชาวค่ายกลับก่อนเวลาตามเงื่อนไขข้อตกลงข้อ 14. ให้ถือว่าความรับผิดชอบของคิวบิกครีเอทีฟที่มีต่อชาวค่ายสิ้นสุดลง ณ เวลาที่คิวบิกครีเอทีฟใช้สิทธิ์ดังกล่าวตามเงื่อนไขที่ระบุทันที แม้ว่าความเสียหายดังกล่าวจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ 12. ก็ตาม และชาวค่ายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับด้วยตนเอง
 16. แม้ว่ากิจกรรมต่างๆ ของคิวบิกครีเอทีฟจะได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงการเข้าถึงของบุคคลในสภาวะต่างๆ แล้ว อย่างไรก็ตามในบางกิจกรรมอาจมีข้อจำกัดบางอย่างที่ทำให้คนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าร่วมได้ ทั้งนี้ คิวบิกครีเอทีฟไม่จำเป็นต้องมีการชดเชยในกรณีใดๆ เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น โปรดศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงกิจกรรมของค่ายนั้นๆ ล่วงหน้า
 17. คิวบิกครีเอทีฟ และชาวค่ายจะต้องสละสิทธิ์การฟ้องร้องทางแพ่งต่ออีกฝ่ายต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นไปตามข้อตกลงฉบับนี้ สำหรับความเสียหายอื่นๆ ที่ไม่ครอบคลุมในข้อตกลงฉบับนี้ คิวบิกครีเอทีฟและชาวค่ายยอมรับที่จะติดต่ออีกฝ่ายหนึ่งเพื่อหาข้อยุติทางแพ่งต่อความเสียหายดังกล่าวภายในระยะเวลา 60 วันนับตั้งแต่วันสุดท้ายของค่าย และเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนที่จะดำเนินการฟ้องร้องทางแพ่งตามกระบวนการยุติธรรมของราชอาณาจักรไทย หรือเปิดเผยข้อพิพาทดังกล่าวต่อสาธารณชน
 18. หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 17. และ/หรือมีการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงที่ระบุไว้ในข้อ 17. ให้ถือว่าคิวบิกครีเอทีฟ และ/หรือชาวค่ายที่เป็นฝ่ายเสียหาย สละสิทธิ์การฟ้องร้องทางแพ่งที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายนั้นๆ ต่ออีกฝ่ายทันที ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งอาจสามารถฟ้องร้องทางแพ่งต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการละเมิดข้อตกลงที่ระบุไว้ในข้อ 17. หรือไม่ก็ได้
 19. หากมีการแก้ไขข้อตกลงฉบับนี้ภายหลังจากที่ชาวค่ายได้ดำเนินการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทางคิวบิกครีเอทีฟจะต้องทำการแจ้งชาวค่ายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนวันเริ่มค่ายอย่างน้อย 14 วัน โดยหากเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้น ชาวค่ายสามารถบอกยกเลิกการเข้าร่วมค่าย และขอรับเงินคืนได้เต็มจำนวน โดยจำเป็นต้องแจ้งความประสงค์ก่อนหน้าวันเริ่มค่ายอย่างน้อย 7 วัน