ส่งข้อความถึงคิวบิกครีเอทีฟ
ชื่อผู้ติดต่อ:
อีเมล:
หมายเลขโทรศัพท์:

การเรียนรู้เกิดขึ้นทุกวินาทีในค่ายแห่งนี้

Something to be learned every second.

คิวบิกครีเอทีฟบรรจงถักทอทุกรายละเอียดของค่ายนี้ ไม่ใช่แค่ช่วงเวลากิจกรรมเท่านั้น แต่คือทุกวินาทีในค่ายที่น้องๆ จะได้เรียนรู้ทักษะสำคัญ 3 ประการ ได้แก่จิตใจที่เข้มแข็ง การพึ่งพาตนเอง และทักษะทางสังคม พร้อมๆ กับรอยยิ้มและเสียงหัวเราะอย่างที่ไม่มีค่ายไหนให้ได้

We've tailored every in-camp detail to provide the greatest learning experience for 3 core skills: psychological resilience, self-reliance, and social skills. There’s always something to be learned, not only during activity sessions, but every second in this camp.

ภาพและวิดีโอในเว็บไซต์บันทึกจากกิจกรรมของคิวบิกครีเอทีฟทั้งหมด

All photos and videos in this website are captured from Cubic Creative activities.

การเรียนรู้เกิดขึ้นทุกวินาทีในค่ายแห่งนี้ Something to be learned every second.

จิตใจที่เข้มแข็ง

จิตใจที่เข้มแข็งจะทำให้น้องๆ สามารถเรียนรู้ ใช้ชีวิต และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างมั่นคงและมีความสุข พร้อมรับกับปัญหาและความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในชีวิต ค่ายนี้จะเต็มไปด้วยกิจกรรมที่จะท้าทายพลังใจของน้องๆ และหล่อหลอมความเข้มแข็งในจิตใจ (Psychological Resilience) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อุปสรรคที่ท้าทาย

ภายในค่ายนี้เรามุ่งเน้นให้ฝึกการแก้ปัญหาผ่านสถานการณ์จริงในรูปแบบต่างๆ โดยกิจกรรมทั้งหมดมีรูปแบบของปัญหาที่หลากหลาย และอาจมีข้อจำกัดในการแก้ไขปัญหาแตกต่างกันไป โดยน้องๆ จะต้องฝึกวิเคราะห์ปัญหา เสนอทางแก้ไขอย่างหลากหลาย เลือกวิธีที่ดีที่สุด ลงมือปฏิบัติและประเมินผล ทั้งหมดนี้ภายใต้บรรยากาศที่สนุกสนานท้าทายสไตล์คิวบิกครีเอทีฟ

ความสนุกคือแรงกระตุ้น

ความสนุกสนานคือปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ บรรยากาศที่สนุกสนานจะเป็นแรงกระตุ้นให้น้องๆ รู้สึกอยากมีส่วนร่วมกับกิจกรรม ความท้าทายส่งผลให้เกิดเป็นความตั้งใจในการที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ให้ผ่านพ้นไปได้

ระดับความยากง่าย

กิจกรรมในค่ายถูกออกแบบให้มีความยากง่ายที่เหมาะสมกับน้องๆ เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินไม่น่าเบื่อ หรือไม่ยากเกินไปจนท้อแท้

พลังกาย-พลังใจ

นอกจากความเข้มแข็งในจิตใจแล้ว กิจกรรมในค่ายนี้ยังจะท้าทายความแข็งแกร่งของน้องๆ ในด้านร่างกายให้มีพละกำลังและความอดทนที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ ภายใต้การดูแลด้านความปลอดภัยจากทีมงานอย่างใกล้ชิด

Psychological Resilience

A strong mind that's unafraid of obstacles and changes is key to leading a fulfilled and happy life. This camp is filled with activities that will challenge campers' minds and help build psychological resilience, so that they may stay strong in the face of adversity.

Learning through challenges.

Campers will have the chance to practice problem-solving skills through real experience. Each activity in camp is designed to have varied possible approaches. Campers will learn to analyze problems, propose solutions, pick the best, implement, and evaluate the results. All of these in extremely fun activities.

Sanook is key.

We designed every activity to be extremely fun, or sanook, so no one could resist participating. What’s more, campers will think and do more in the activity, which simply means more learning for them.

The right challenges.

Activities are designed to be just the right difficulty. Not too easy which means boring, or so hard that campers would give up.

Body and mind.

It's not just mental strength that we're building. Camp activities will also test campers' physical strength, challenging them to push their limits while safely under professional supervision.

ความมั่นใจในตนเอง

ความมั่นใจในตนเองคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญสู่การฝึกฝนการพึ่งพาตนเอง (Self-reliance) ภายในค่ายแห่งนี้น้องๆ จะได้เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบตนเอง ตั้งแต่การเดินทาง การใช้ชีวิตในต่างประเทศ และการสื่อสารกับชาวต่างชาติ ภายใต้ดูแลของทีมงานอย่างใกล้ชิด และความอุ่นใจนี้จะนำไปสู่ความมั่นใจที่จะรับผิดชอบสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองในที่สุด

ฝึกการพึ่งพาตนเอง ด้วยการพึ่งพาตนเอง

ภายในค่ายแห่งนี้น้องๆ จะได้ฝึกฝนการรับผิดชอบตนเองในเรื่องต่างๆ ตั้งแต่การเช็คอินที่สนามบิน การกรอกใบเข้าเมือง การเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ หรือแม้แต่การสั่งอาหารกับชาวต่างชาติด้วยตนเอง โดยน้องๆ จะได้รับคำแนะนำและการดูแลจากทีมงานของเราอย่างใกล้ชิดในทุกๆ ย่างก้าว ซึ่งเป็นโอกาสที่หาไม่ได้จากการเดินทางในค่ายซัมเมอร์อื่นๆ หรือทัวร์ท่องเที่ยว

เมื่อน้องๆ มีโอกาสได้ทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองสำเร็จแล้ว ก็จะทำให้น้องๆ มีความมั่นใจ และพร้อมที่จะรับผิดชอบภาระหน้าที่เหล่านั้นในอนาคต โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นอีก

การสื่อสารกับชาวต่างชาติ

นอกเหนือจากบรรยากาศการใช้ภาษาอังกฤษของทีมงานนานาชาติในค่ายแห่งนี้แล้ว น้องๆ ยังจะมีโอกาสได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนท้องถิ่นในสถานการณ์ต่างๆ ภายในค่ายแห่งนี้ ซึ่งจะเป็นโอกาสที่น้องๆ จะได้เรียนรู้การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญยิ่งกว่าหลักไวยากรณ์หรือการอ่านเขียนที่อยู่ในห้องเรียนทั่วไป

อุ่นใจแม้ไกลบ้าน

แม้ว่าน้องๆ จะต้องเดินทางจากบ้านเป็นระยะทางที่ไกลและระยะเวลาที่นาน แต่ด้วยการดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมงานผู้มากประสบการณ์และพร้อมประสานงานกับผู้ปกครองในเรื่องต่างๆ อย่างทันท่วงที บรรยากาศความอุ่นใจนี้จะยิ่งเสริมสร้างประสบการณ์ดีๆ ของน้องและนำไปสู่ความมั่นใจในที่สุด

Self-reliance

Confidence and self-reliance are fundamental building blocks that empower one to build on their strengths. Campers will learn to take responsibility for themselves through traveling and living in a foreign country, learning to communicate in an international society while safely under our supervision.

To learn self-reliance, rely on yourself.

Campers will learn to take responsibility for themselves, from checking in at the airport to filling immigrations forms to traveling on public transport, and even ordering their own meals in a foreign setting. With our crew members safely supervising and ready with advice, this is an opportunity unavailable from other summer camps, or a package tour.

Learning to take care of themselves will help instill confidence, preparing campers for relying more on themselves in the future, even without assistance.

Cross-cultural communication.

In addition to the English-language environment provided by the camp's international crew, campers will have the chance to interact with locals in various situations. This is an opportunity to learn communication skills from real life, an experience far more effective than studying from books or in the classroom.

Warm assurance.

Even though they will be a long way from home, campers and parents can rest assured as our experienced crew is always there with support, ready to get in touch at a moment's notice. This warm assurance will add to campers' experiences and ultimately help bolster their confidence.

การใช้ชีวิตในสังคม

จะมีอะไรสำคัญไปกว่าการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างมีความสุข ค่ายนี้ฝึกฝนทักษะทางสังคม (Social Skills) โดยให้น้องๆ ได้สัมผัสกับผู้คนที่มีความแตกต่างหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม เคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างและให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึงสามารถหาข้อสรุปเพื่อทำงานและใช้ชีวิตร่วมกันในกลุ่มภายใต้ความแตกต่างเหล่านั้น

ความแตกต่างคือหนึ่งเดียว

เพราะพวกเราเชื่อในพลังของความหลากหลายที่จะนำไปสู่การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ค่ายของคิวบิกครีเอทีฟจึงตั้งใจที่จะรับสมัครชาวค่ายจากหลากหลายโรงเรียน จังหวัด และกลุ่มสังคมเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ไปจนถึงเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับผู้อื่นที่ต่างจากเรา

ด้วยเหตุนี้ คิวบิกครีเอทีฟจึงไม่อนุญาตให้ผู้สมัครขอจัดกลุ่มให้อยู่ด้วยกัน เนื่องจากจะเป็นการตัดโอกาสทำให้ไม่ได้พบกับสมาชิกที่หลากหลาย

ทำงานเป็นทีม

ชาวค่ายจะต้องร่วมกันเสนอความคิดและดำเนินการแก้ปัญหาร่วมกันในทีม โดยกิจกรรมออกแบบไว้ให้น้องๆ ได้เผชิญปัญหาในการทำงานร่วมกัน ทั้งการประสานงาน หรือความเห็นที่ขัดแย้ง ซึ่งทั้งหมดคือการฝึกการทำงานที่ต้องเจอในชีวิตจริง

ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ค่ายนี้ยังปลูกฝังให้น้องๆ รู้จักความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ด้วยบรรยากาศของความรักและเอาใจใส่ของพี่ๆ ทีมงาน ไปจนถึงรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ในการดำรงชีวิตที่น้องๆ จะต้องช่วยเหลือกันและกันในเรื่องต่างๆ เป็นต้น

Social Skills

A happy life is something everyone wants, but not everyone has. With its international setting and multicultural environment, this camp will teach the social skills of being adaptive to this diverse world, respecting others, and working successfully with other people and their differences.

United diversity.

We strongly believe that diversity is the foundation of learning new things. Cubic Creative Camp is the best place to meet people from different schools, locales, religions, and social groups. This is a great opportunity for campers to exchange new ideas and learn how to adapt to someone different from themselves.

This is why we have a strict policy disallowing requests for special groupings of campers. This keeps the camp’s atmosphere as diverse as possible for everyone.

The whole is greater than the sum of its parts.

Each activity is designed to have challenges in collaboration. Campers will need to exchange ideas, and make decisions and solve problems as a team. These exercises will help prepare for the challenges they will face in their futures.

Consideration, considered.

This camp aims to foster in every camper the consideration of others. This is achieved with a positive atmosphere from our crew members, to the little details in camp life, such as group meals which require campers to help serve each other and not just themselves.

อะไรที่ทำให้คิวบิกครีเอทีฟแตกต่าง?

What makes Cubic Creative unique?

ตลอดระยะเวลาเกือบทศวรรษ คิวบิกครีเอทีฟมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ทุกรายละเอียดของค่าย
เพื่อให้เราเป็น "ที่สุด" ของค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้สมัยใหม่

With a decade of experience, we remain committed to creating our camps with attention to every detail for one simple goal: To be the best camp, period.

อะไรที่ทำให้คิวบิกครีเอทีฟแตกต่าง? What makes Cubic Creative unique?

ความสนุกสู่การเรียนรู้

คิวบิกครีเอทีฟเชื่อว่าทุกคนรักความสนุก และความสนุกจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และด้วยเหตุผลเดียวกับการที่ภาพยนตร์สักเรื่องจะสนุกนั้นไม่เพียงแต่เนื้อเรื่องจะต้องสนุก แต่รวมไปถึงการแสดง การจัดองค์ประกอบฉาก เสียงและดนตรีประกอบทั้งหมดล้วนแล้วแต่ส่งผลถึงความสนุกของภาพยนตร์นั้นๆ ค่ายของคิวบิกครีเอทีฟเราจึงลงรายละเอียดในทุกๆ แง่มุมที่น้องๆ จะได้สัมผัสตั้งแต่กิจกรรม อุปกรณ์ประกอบ ภาพและเสียง พี่เลี้ยง หรือแม้แต่อาหารภายในค่าย ทั้งหมดถูกออกแบบอย่างละเมียดเพื่อให้สอดคล้องกลมกลืน เกิดเป็นทำนองแห่งความสนุกที่ใครยากจะเทียบได้

Sanook into learning.

Everyone loves fun, and sanook (extremely fun in Thai) is the key to learning effectively. Like how a movie being fun requires not just a good story, but also performances, music, and special effects, we never overlook any detail in our camps. Our activities, crew members, multimedia, and even meals, are all carefully designed to harmonize with and complement each other. The outcome is a rhythm of sanook that no other camp can match.

ความประทับใจสู่การจดจำ

ทุกคนย่อมสามารถจดจำประสบการณ์ที่ประทับใจเป็นพิเศษได้ จึงเป็นเหตุผลที่คิวบิกครีเอทีฟพยายามสร้างความประทับใจและอารมณ์ร่วมด้วยวิธีการต่างๆ เพราะเมื่อน้องมีความประทับใจเป็นพิเศษแล้ว เรื่องราวการเรียนรู้ต่างๆ ได้รับภายในค่ายก็จะติดตัวไปตราบนานเท่านาน นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงตัดสินใจบรรจุโปรแกรม Universal Studios Singapore ในวันสุดท้ายนั่นเอง

Impressions into retention.

One always remembers their best impressions. This is why we try to fill this camp with memorable emotions. For when campers are impressed, they will retain what they’ve learned even longer. This is why we've included a trip to Universal Studios Singapore on the last day of camp.

ประสบการณ์สู่ทักษะ

จะมีอะไรที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่าการได้ลองพบกับปัญหาเหล่านั้นด้วยตนเอง ทุกกิจกรรมจึงมุ่งเน้นให้เกิดประสบการณ์ตรงในหลากรูปแบบปัญหาที่ต้องประสานทักษะและความรู้ต่างชนิดเข้าด้วยกัน ด้วยการออกแบบที่ดูแลอย่างใกล้ชิดโดยที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาของคิวบิกครีเอทีฟ จึงมั่นใจได้ว่าทุกประสบการณ์จะนำสู่การเสริมสร้างทักษะอย่างแน่นอน

Experience into practice.

People learn best through hands-on experience. Our camp activities, carefully designed with direct input from Cubic Creative’s professional advisors in education, focus on letting campers solve multiple problems using a variety of skills and knowledge, and develop their experiences into practice.

ผสานเทคโนโลยีทันสมัย

เรามองหาเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆ มาประกอบการจัดการเรียนรู้อยู่เสมอ เพื่อเปิดความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์กิจกรรมในรูปแบบที่ไม่น่าเบื่อ มีประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น เช่นการใช้ iPad ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายเพื่อเล่นเกมออนไลน์อินเตอร์แอคทีฟฝึกการตัดสินใจในกิจกรรม Cubic Mana Racing 2 หรือแม้แต่การดำเนินการต่างๆ ของทีมงานยังมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อคุณภาพของงานที่ดีที่สุดสำหรับน้องๆ ของเรา

Cutting-edge technology.

We are always looking for new technologies to open up opportunities in providing exciting, compelling and cost-efficient learning activities. An example: We’ve developed online interactive software for the iPad in Cubic Mana Racing 2. Our crew members also apply modern technologies to aid their work throughout the camp.

ระยะเวลาที่ลงตัว

จากงานวิจัยของคิวบิกครีเอทีฟที่เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของชาวค่ายเปรียบเทียบระหว่างค่ายแบบพักแรมกับเช้าไป-เย็นกลับ เราพบว่าความต่อเนื่องของกิจกรรมที่มีถึงช่วงกลางคืน จะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตามระยะเวลาค่ายที่เข้า

และนี่จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่คิวบิกครีเอทีฟเลือกที่จะจัดค่าย 6 วัน 5 คืน ซึ่งนานกว่าค่ายอื่นๆ ทั่วไป เพราะน้องๆ จะเรียนรู้ได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆ ในวันหลังๆ ของค่าย และเมื่อน้องเริ่มคุ้นเคยกับเพื่อนๆ ในกลุ่มเดียวกันแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้กิจกรรมนำเสนอรูปแบบปัญหาใหม่ๆ ที่มีความท้าทายขึ้นไปอีกขั้นให้น้องๆ ได้ฝึกฝนอย่างเข้มข้นอีกด้วย

The right amount of time.

From Cubic Creative's research comparing learning outcomes, we've found that overnight camps provide more effective learning, and continuity between activity sessions leads to better learning performance over time.

This is why we scheduled our camp for 6 days, which is longer than most other camps. Our campers will learn better in the latter days, and when they have gotten to properly know their teammates, advanced activities which feature challenges in collaboration and greater learning experiences become possible.

การเรียนรู้อัดแน่นทุกวินาที

จากข้อมูลผลวิจัยข้างต้นที่สะท้อนว่าความต่อเนื่องของกิจกรรมเป็นสิ่งสำคัญ คิวบิกครีเอทีฟจึงออกแบบตารางกิจกรรมใน Cubic Challenger Camp SG ให้อัดแน่นด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แสนสนุกต่างๆ มากมาย เพื่อให้น้องๆ ได้เกิดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องและคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายคงตัวอย่างที่พักและอาหารมากที่สุด โดยที่น้องๆ ยังไม่รู้สึกเหนื่อยล้าด้วยการออกแบบและจัดวางลำดับกิจกรรมต่างๆ อย่างลงตัว จนทำให้ Cubic Challenger Camp มีระยะเวลากิจกรรมต่อวันสูงกว่าค่ายอื่นโดยเฉลี่ย 52%

Making every second count.

And because we know that continuity matters, we've carefully designed our activity timetable in order to feature more activity time per day, letting campers continuously learn while maintaining an appropriate intensity level so as not to become stressful. Because of this, Cubic Challenger Camp SG has 52% more activity time compared to other camps.

ทุกเสียงคือการยืนยัน

ด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียด ทำให้จากผลการสำรวจน้องค่ายของเราพบว่าค่ายของคิวบิกครีเอทีฟสนุกที่สุดเมื่อเทียบกับค่ายอื่นๆ ถึง 85% และเกิดการเรียนรู้มากที่สุดถึง 73% ข้อมูลนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดีว่า Cubic Challenger Camp คือสุดยอดค่ายที่จะสร้างการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัดให้กับน้องๆ ได้อย่างแน่นอน

Campers say so.

It’s not just us. Our campers also believe that our camp is the best. 85% of them said that ours is the most sanook camp compared to other similar camps they’ve attended. And 73% of our campers said that they’ve learned most from our camp. Data doesn’t lie: we’re the best.

1: จากผลการวิจัยผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ระหว่างค่าย Cubic Thinking Camp 1 และ Cubic-O Camp '06 ในปี 2549
2: การศึกษานำข้อมูลจากตารางกิจกรรม Cubic Creative Camp 12 โดยประเมินจากกิจกรรมหลักในตารางช่วงวันกลางค่าย เพิ่มเติมกิจกรรมนอกตาราง Cubic World Civilization 7 วันละ 3 ครั้ง ครั้งละ 15 นาที และกิจกรรมการแสดงช่วงกลางวัน 15 นาที เปรียบเทียบกับกำหนดการค่ายพักแรมอื่นๆ ที่มีลักษณะวัตถุประสงค์เดียวกันในช่วงกลุ่มอายุ 8 - 15 ปี และมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนมีนาคม 2555 ถึงเมษายน 2556 จำนวน 4 ค่าย คำนวณจากนาทีกิจกรรมในวันที่ 2 ของค่ายที่จัดหักช่วงเวลาพักผ่อนทั้งหมดออก ศึกษาข้อมูลในวันที่ 23 มกราคม 2556
3: จากผลการสำรวจกับน้องค่าย Cubic Creative Fun Camp 2 ในปี 2553 โดยคัดกรองเฉพาะน้องค่ายที่เคยเข้าค่ายในลักษณะเดียวกันที่อื่น

1: From studies of participants’ learning achievements in Cubic Thinking Camp 1 and Cubic-O Camp ’06 in 2007.
2: Calculated from activity sessions in the Cubic Creative Camp 10 timetable, plus three 15-minute sessions for the Cubic World Civilization 7 side-activity. Comparison with 4 other similar camps for ages 8–15 years scheduled during March 2012 through April 2013. Calculated using their second-day activity schedule. Studied on 23 January 2013.
3: Survey among participants of Cubic Creative Fun Camp 2 in 2010, limited to those who had attended at least one other similar camp.

เราดูแลชาวค่ายอย่างไร?

หรือ สมัครเลย!

How do we take care of campers?

Or register now!

ค่ายพักแรม 6 วัน 5 คืน
ณ Camp Challenge Sembawang
ประเทศสิงคโปร์

รับสมัคร ป.5 - ป.6, ม.1 - ม.4

ไปญี่ปุ่นกันไหม?

การผจญภัยแสนสนุกพร้อมการเรียนรู้แบบนี้มีจัดที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยเช่นเดียวกัน

ยังมีเรื่องค้างคาใจ?

เรายินดีตอบทุกคำถามที่ผู้ปกครองสงสัย เพียงโทรศัพท์หาเราหรือส่งข้อความผ่านแบบฟอร์ม

6 days 5 nights program
at Camp Challenger Sembawang
Singapore

Open for grades 5-10

Let's go to Japan!

We also offer an extraordinary adventure program in Japan as well.

Questions?

We're happy to assist. Just call us or send a message through our online form.