ส่งข้อความถึงคิวบิกครีเอทีฟ
ชื่อผู้ติดต่อ:
อีเมล:
หมายเลขโทรศัพท์:

ข้อมูลด้านการเข้าถึงกิจกรรม

คิวบิกครีเอทีฟให้ความสำคัญในการเปิดโอกาสของการเรียนรู้ให้กับเยาวชนโดยลดข้อจำกัดต่างๆ ลงให้น้อยที่สุด ข้อมูลต่อไปนี้เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับข้อจำกัดของเยาวชนที่อาจส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในค่าย Cubic Challenger Camp รวมถึงการขอสิทธิ์ส่วนลดในโครงการ Cubic Universal Access Program (ข้อมูลมีเฉพาะในภาษาไทย และเฉพาะบุคคลสัญชาติไทยที่สามารถใช้สิทธิ์ได้)

= สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้, = สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้บางส่วน, = อาจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้บางส่วนหรือทั้งหมด โปรดปรึกษาทีมงาน, = สามารถขอรับสิทธิ์ส่วนลดในโครงการ Cubic Universal Access Program

Accessibility Information

We aim to make our camp accessible to as many people as possible, because we strongly believe that everyone should be able to join in this amazing experience. We’ve provided the following information about limitations that might affect accessibility and conditions under which campers may apply for Cubic Creative Camp 14i at reduced rates through the Cubic Universal Access Program. (Only available in Thai and only Thai citizens are eligible for this benefits.)

= Accessible, = Partially accessible, = May be accessible, please contact us for more information, = Eligible for Cubic Universal Access Program

ข้อจำกัด Limitations การเข้าร่วม Accessibility สิทธิ์ส่วนลด Eligibility
ภาวะทุพพลภาพในการยืนและเดิน Incapability to stand or walk
ภาวะทุพพลภาพในการหยิบจับสิ่งของด้วยมือหนึ่งข้าง Incapability to grasp with one hand
ภาวะทุพพลภาพในการหยิบจับสิ่งของด้วยมือทั้งสองข้าง Incapability to grasp with both hands
ภาวะทุพพลภาพในการมองเห็น Disability in vision
ภาวะทุพพลภาพในการได้ยิน Disability in hearing
ภาวะทุพพลภาพในการพูด Disability in speaking
ภาวะบกพร่องทางพัฒนาการแบบรอบด้าน (PDD) Pervasive development disorder
ภาวะบกพร่องทางพัฒนาการแบบเฉพาะเจาะจง (SDD) Specific development disorder -
ภาวะสมาธิสั้น (ADHD) Attention-deficit / hyperactivity disorder -
ภาวะออทิสติก (Autism) Autism - -
ขาดความสามารถในการพูด/ฟัง/อ่าน/เขียนภาษาไทย Incapability to speak/listen/read/write in Thai -
ขาดความสามารถในการพูด/ฟัง/อ่าน/เขียนภาษาอังกฤษ Incapability to speak/listen/read/write in English - -
ตาบอดสี Color-blindness -
ขาดความสามารถในการควบคุมอารมณ์ จนอาจเป็นอันตรายต่อผู้อื่น Incapability of self-control posing a risk of harm - -
อาการกลัวที่แจ้ง Fear of open areas -
อาการกลัวที่แคบ Fear of narrow areas -
อาการกลัวความสูง Fear of heights -
อาการกลัวลูกโป่ง Fear of balloons -