ส่งข้อความถึงคิวบิกครีเอทีฟ
ชื่อผู้ติดต่อ:
อีเมล:
หมายเลขโทรศัพท์:

วิสัยทัศน์

คิวบิกครีเอทีฟคือผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาที่ทรงประสิทธิภาพและสนุกสนานให้แก่เยาวชนและสังคม

พันธกิจ

Learning

คิวบิกครีเอทีฟมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์การเรียนรู้ให้แก่สังคมเป็นอันดับหนึ่ง โดยยึดหลักของความสนุกสนานและสร้างสรรค์อันเป็นเอกลักษณ์ของคิวบิกครีเอทีฟเป็นหลักสำคัญ

Knowledge

คิวบิกครีเอทีฟมีเป้าหมายในการสร้างองค์ความรู้เพื่อการเรียนรู้เป็นอันดับสอง โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ มีความสนุกสนาน ท้าทาย และมีศักยภาพในระดับนานาชาติ

Human Resources

คิวบิกครีเอทีฟมีเป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอันดับสาม โดยดูแลให้ทีมงานได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่เหมาะสม เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน และสร้างบรรยากาศของการทำงานที่อบอุ่นและกลมเกลียว ให้เกียรติซึ่งกันและกัน

Alliance

คิวบิกครีเอทีฟมีเป้าหมายในการสร้างพันธมิตรขององค์กรเป็นอันดับสี่ โดยให้ความสำคัญและให้เกียรติแก่บุคคลหรือองค์กรภายนอกที่ให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือโดยถือผลประโยชน์ร่วมเป็นสำคัญ

Infrastructure

คิวบิกครีเอทีฟมีเป้าหมายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรเป็นอันดับห้า โดยมุ่งเน้นการสร้างรากฐานที่มั่นคงและมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการดำเนินการต่างๆ ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

Sustainability

คิวบิกครีเอทีฟมีเป้าหมายด้านความยั่งยืนอันดับหก เพื่อให้องค์กรสามารถพึ่งพาตนเองและนำไปสู่ความสามารถในการพัฒนาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ให้แก่สังคมให้เพิ่มพูนต่อไปไม่รู้จบ

เรื่องราวการเดินทางของพวกเรา